Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Erkend opsteller uitgangspuntendocument UPD of PVE

28-02-2019 |

Kennispublicatie:
Waarom kiezen voor een erkend opsteller van een UPD of PVE? 

Vanuit de wet- en regelgeving (Bouwbesluit 2012) worden er sinds 2012 geen eisen meer gesteld aan opstellers van Uitgangspuntendocumenten (UPD), Programma van Eisen (PvE) of Plan van Aanpak (PvA). De verantwoordelijkheid voor het maken van deze documenten ligt bij de eigenaar/gebruiker. De overheid heeft er voor gekozen om de regels op dit gebied zoveel mogelijk te dereguleren. In het verleden werden er in het Gebruiksbesluit 2008 wel eisen gesteld aan een opsteller van PvE’s indien er sprake was van twee of meer eisende partijen. In dat geval moest de PvE opsteller erkend zijn.

 

Waarom kies je voor een erkend opsteller UPD

Er worden dus geen eisen gesteld aan opstellers van een PvE, maar zou je toch moeten kiezen voor een erkend UPD of PvE-opsteller? Een UPD of PvE over brandveiligheid of brandmeldinstallaties is een samenhangend geheel van één of meerdere specificaties brandveiligheid. Het document bevat o.a. de beschrijving van de situatie, de brandveiligheidsrisico’s, de gemaakte keuzes en een of meerdere specificaties brandbeveiliging. Om te zorgen dat dit document op de juiste wijze in elkaar zit, is het belangrijk om dit document te laten opstellen door een vakbekwaam persoon. Dit kan dus  eventueel een erkend UPD/PvE-opsteller zijn.

 

Wat is het doel van de erkenning

Doel van de erkenning is om te komen tot een document brandbeveiliging dat kwalitatief goed onderbouwd is, waardoor de faal- en risicokosten op dit gebied verminderen. Door te kiezen voor erkenning kunnen afnemers een gerechtvaardigd vertrouwen hebben dat een geleverd UPD/PvE, voorzien van een certificatiemerk, voldoet aan de gestelde eisen. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere een geharmoniseerde uitvoering. Het UPD/PvE is uiteindelijk de basis van een doeltreffende brandbeveiliging.
 

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied van de erkenningsschema betreft het UPD brandbeveiliging en de specificatie brandbeveiliging. Deelcertificatie is ook mogelijk voor de volgende gebieden:

 • Uitgangspuntendocumenten brandbeveiliging met één of meer gebruiksfuncties en met één of meer specificaties brandbeveiliging, of
 • Eén of meer specificaties brandbeveiliging.


Voor wat betreft de gebruiksfuncties wordt in de erkenningsregeling de volgende onderscheidingen gemaakt:

 • Chemische industrie
 • Gezondheidszorg/penitentiaire inrichtingen
 • Industrie en opslag
 • Hoogbouw
 • Tunnels
 • Andere bouwwerken, uitsluitend maatregelen volgens Bouwbesluit.
   

Voor wat betreft de meer specificaties brandbeveiliging wordt in de erkenningsregeling de volgende onderscheidingen gemaakt: organisatorische brandbeveiliging, bouwkundige brandbeveiliging, brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie, rookbeheersingsinstallatie, sprinklerinstallatie, blusschuiminstallatie, watermistinstallatie, woningsprinklerinstallatie, aërosolblusinstallatie, zuurstofreductie-installatie, blusgasinstallatie en watersproei-installatie.
 

Certificatie-instellingen kunnen een licentie (erkenning) afgeven voor het gehele schema, of voor een deel van de gebruiksfuncties en specificaties brandbeveiliging waarvoor de UPD/PvE opsteller erkend wil worden.
 

Wie voert de erkenning uit en hoe kom je tot een erkenning

Om als UPD/PvE opsteller een erkenning te kunnen krijgen moet men zich laten erkennen door een geaccrediteerde certificerende instelling (CI). Een certificerende instelling moet toezicht houden op de geleverde prestatie (UPD/PvE’s). In het erkenningsschema (certificatieschema) staat duidelijk omschreven waaraan de UPD/PvE opsteller moet voldoen om in aanmerking te kunnen komen voor zijn/haar erkenning. In het schema staan voor de CI ook regels beschreven hoe zij een UPD/PvE opsteller moeten auditen zodat deze voor een certificatie in aanmerking kan komen.

Om voor een certificatie in aanmerking te kunnen komen als erkend UPD/PvE opsteller zal men o.a. aan de volgende eisen moeten voldoen:

 • Zorgen voor een kwaliteitssysteem
 • Overzicht en verantwoordelijkheden voor de medewerkers
 • Zorgen voor kwaliteitsdoelstellingen
 • Zorgen voor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
 • Zorgen voor gekwalificeerde medewerkers
 • Etc.

 

Kortom: Men zal een kwaliteitshandboek moeten opstellen waarin bovengenoemde zaken beschreven gaan worden.


Conclusie

Eén van de belangrijkste eisen is dat men voldoende gekwalificeerde mensen moet hebben om voor een erkenning in aanmerking te kunnen komen. Om aan deze eis te kunnen voldoen zijn er binnen Obex Opleidingen diverse opleidingen die gevolgd kunnen worden waardoor aan opleidingseisen voldaan kan worden. Hierbij valt te denken aan:

 

 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Beheer en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. Van het schrijven
van beleid tot en met het
trainen van medewerkers.

Daarnaast voert Tesmo op
honderden locaties
beheerderstaken aan de
brandmeldinstallatie uit.

Top