Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Maak een keuze uit een van de onderstaande onderwerpen

Stel uw dag samen door vier kennissessies te kiezen
 

 • Interpretatiebesluiten
  We geven een uitleg van de meest recente interpretatiebesluiten en harmonisatieafspraken met betrekking tot het CCV-inspectieschema en het CCV-certificatieschema op het gebied van brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties.
   
 • Elektrische voertuigen in parkeergarages
  Onder welke omstandigheden is het verantwoord tot het veilig stallen en opladen van elektrische voertuigen in (ondergrondse) parkeergarage? We gaan er dieper op in. Daarnaast worden een aantal bouwkundige, installatietechnische en organisatorische aspecten besproken.
   
 • NEN 2654 in relatie tot BBL
  Vanuit het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL) wordt de NEN 2654 niet meer aangestuurd. Dat heeft gevolgen en wij leggen deze gevovlgen uit. Want hoe kan een gebouweigenaar/gebruiker in de toekomst omgaan met het verzorgen van adequaat beheer en onderhoud aan de brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie?
   
 • NEN 2535 in hoofdlijnen
  Een aantal bijzondere, aangepaste projecteringsrichtlijnen van de NEN 2535:2017 worden besproken en behandeld hierbij kan gedacht worden aan o.a. projecteringsrichtlijnen gedeeltelijke bewaking, handbrandmelders, roostervloeren. Daarnaast is het concept NEN 2535:2021 uit. In hoofdlijnen worden een paar aspecten uit dit concept er uitgelicht om te bespreken o.a. introductie van functionele eisen en prestatie-eisen, andere indeling hoofdstukken en dergelijke.
   
 • Rookwerendheid bij nieuwbouw
  Sinds 1 juli 2021 verwijst het Bouwbesluit 2012 ook bij nieuwbouw naar de NEN 6075. De nieuwe begrippen Ra en R200 zijn toegevoegd. Dit betekent dat de weerstand tegen rookdoorgang bij nieuwbouw beproefd moet zijn conform de hiervoor geldende Europese beproevingsnormen. In deze beproevingsnormen zijn eisen opgenomen m.b.t. de wering van koude (20°C) en warme (200°C) rook. Constructieonderdelen moeten, indien gelegen in een ‘rookscheiding’, voldoen aan een Sa of een S200 criterium. Eisen inzake de weerstand tegen rookdoorgang worden uitgelegd, ook worden praktische tips gegeven aangaande de bouwkundige en installatietechnische uitvoering van deze rookwerendheid.
   
 • Kwaliteitsborging en brandveiligheid
  Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. Dit heeft grote gevolgen aangaande vergunningsverlening, maar ook inzake overheidstoezicht en -handhaving. De rol van de gemeente zal veranderen, de zgn. Kwaliteitsborgers dragen er zorg voor dat voldaan wordt aan de publiekrechtelijke voorschriften. In deze sessie worden de wijzigingen op hoofdlijnen met u doorgenomen, evenals onderdelen die vanuit deze wet een belangrijke functie krijgen.
   
 • Zelfsluitendheid van brand- en rookwerende deuren
  De zelfsluitendheid van deuren is geregeld in artikel 6.26 van het Bouwbesluit 2012. Vanuit lid 1 van dit artikel wordt gesteld dat deuren met een brand- en/of rookwerendheid, die zijn gelegen in een inwendige scheidingsconstructie, zelfsluitend moeten zijn. Op 1 juli jl. zijn meerdere voorschriften toegevoegd aan het Bouwbesluit die betrekking hebben op deze zelfsluitendheid. De introductie van de wettelijk vereiste vrijloopdeurdranger is hiermee een feit. U wordt bijgepraat over deze wijzigingen en op welke wijze deze in praktijk toegepast kunnen of moeten worden.
   
 • Het belang van 1e lijns brandveiligheid
  Het belang van het brandveilig gebruiken van bouwwerken is de laatste jaren wederom duidelijk geworden. Toezicht hierop is van groot belang. Artikel 1a Woningwet geeft de zorgplicht, waarmee de gebruiker en eigenaar wordt verplicht om de veiligheid en gezondheid binnen bouwwerken op orde te brengen en te houden. Dit geldt hiermee uiteraard ook voor de gebruikstechnische voorschriften op gebied van brandveiligheid, die grotendeels zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit 2012. In deze sessie wordt ingegaan op welke wijze 1e lijns brandveiligheid ingericht dient te worden en worden handvatten gegeven om dit op een praktische wijze te kunnen uitvoeren. Tevens wordt de BIO-matrix aangehaald en worden komende wijzigingen op dit gebied gepresenteerd.
 • Brandveiligheid van gevels
  De Adviescommissie Toepassing Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften heeft een adviesrapport opgesteld naar aanleiding van de Grenfell Toren brand. Allereerst wordt uitgelegd welke voorschriften momenteel gelden aangaande de brandveiligheid van gevels, op welke wijze een brand- en rookklasse aan een constructieonderdeel wordt toegekend en op welke wijze dit getoetst moet worden. Aanvullend wordt ingegaan op de aanbevelingen die deze adviescommissie heeft gedaan en wat dit betekent voor de Nederlandse bouwpraktijk.
   
 • Ontruimen bij brand op basis van artikel 7.11a
  Vanuit het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan het ontruimen bij brand. Vanuit artikel 7.11a is benoemd dat er ten tijde van brand voldoende personen aangewezen moeten zijn om een ontruiming bij brand voldoende snel te laten verlopen. Om invulling te geven aan dit functionele voorschrift is een handreiking opgesteld, waarin is benoemd wanneer is er sprake is van ‘voldoende personen’ en wanneer een ontruiming ‘voldoende snel’ verloopt. In deze sessie wordt het wettelijke kader benoemd, op welke uitgangspunten de handreiking is gebaseerd en hoe deze handreiking toegepast kan worden om te voldoen aan het benoemde artikel.
   
 • Gebruiksfunctie wonen met zorg / WAR systematiek.
  De gebruiksfuncties rondom wonen met zorg komen niet goed overeen met de mate van zorg zoals deze door zorgorganisaties wordt verleend. Het verschil tussen groepszorg- en zorgclusterwoning is nog goed uit te leggen, maar de overeenkomsten tussen 24-uurs- met intramurale zorg en zorg op afroep/afspraak met extramurale zorg is binnen de zorg onbekend. Daarom is er een voorstel gedaan om deze zorgindicaties af te stemmen op de WAR-systematiek, maar deze is niet volledig ingeburgerd binnen zorg Nederland! Wanneer de gebruiksfuncties niet goed gekozen worden, heeft dit grote consequenties voor de te nemen brandveiligheidsmaatregelen. Tijdens deze sesessie behandelen we de WAR-systematiek.
   
 • Belang van een Strategisch Hoofd BHV voor elke organisatie
  Bij het inrichten van uw BHV-organisatie komt altijd meer kijken dan u vooraf wellicht denkt. Het op een juiste manier inrichten van uw organisatie vraagt om kennis en de juiste invulling van de rol van het Strategisch Hoofd BHV binnen uw organisatie. Deze invulling, en het op te stellen BHV-beleidsplan, vormen de basis voor de inrichting van uw BHV-organisatie. Wat komt er allemaal bij kijken, wat hoort er in een BHV-beleidsplan en hoe implementeert u dit binnen uw eigen organisatie? Wij delen met u de pijlers van een goed ingerichte BHV-organisatie en we gaan dieper in op de rol en het belang van een Strategisch Hoofd BHV.
   
 • Hoe selecteer ik een uitvoerende partij en hou ik toezicht in de uitvoering?
  Het vereiste bouwkundige en installatietechnische brandveiligheidsniveau is vaak niet afdoende aanwezig en hierdoor moet herstel plaatsvinden. Deze herstelwerkzaamheden vinden nagenoeg altijd plaats in bestaande gebouwen en maakt het hierdoor complex. Hoe selecteert u nu de juiste uitvoerende partij zodat de werkzaamheden efficiënt uitgevoerd worden en waarom is toezicht op de uitvoering zo belangrijk. Op basis van onze ervaringen zullen we u bijpraten over deze vaak uitdagende onderwerpen.
Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Beheer en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. Van het schrijven
van beleid tot en met het
trainen van medewerkers.

Daarnaast voert Tesmo op
honderden locaties
beheerderstaken aan de
brandmeldinstallatie uit.

Top