Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Obex Opleidingen 088 0088321

Kennisbank

NEN 8112

Ontruimingsplannen kunnen worden geëist op basis van de gebruiksvoorschriften uit het Bouwbesluit en als onderdeel van de Arbo-regelgeving. Op dit gebied is coördinatie tussen verschillende diensten gewenst. 

Wat is een ontruimingsplan?

Een ontruimingsplan is een van te voren vastgesteld plan, om een gebouw in korte tijd te ontruimen zonder dat er paniek uitbreekt en/of personen tijdens de ontruiming letsel op lopen. In het ontruimingsplan worden de functies, taken en bevoegdheden van de BHV-organisatie omschreven. Het plan geeft aan hoe er wordt ontruimd, waar verzamelplaatsen zijn, waar zich de vluchtroutes bevinden, hoe de hulpverleningsdiensten worden opgevangen, wie de leiding heeft en hoe er wordt gecommuniceerd.

Onderdelen in een ontruimingsplan

Een leidraad om een ontruimingsplan op te stellen is gegeven in de NEN 8112. Een ontruimingsplan ziet er voor elk gebouw anders uit. Wel heeft het steeds dezelfde onderdelen:

 1. Inleiding
  - korte omschrijving van het gebouw, gebruiksfunctie, aantal bouwlagen;
  - noodzaak van het ontruimingsplan;
  - op welke calamiteiten het plan van toepassing is (brand, wateroverlast, stormschade, bommelding, gaslekkage);
  - een eventuele afstemming met ontruimingsplannen van aangrenzende kantoren;
  - ondertekening van de directie, waardoor het plan een officiële status krijgt.
 2. Alarmeringsprocedure intern en extern
  - intern: wijze van alarmering van de directe omgeving en de bedrijfshulpverlening;
  - extern: wijze van alarmering van de externe hulpdiensten (brandweer, politie, ambulance);
  - stroomschema alarmeringsprocedure.
 3. Situatietekening
 4. Gebouw, installatie- en organisatiegegevens
  In dit onderdeel van het ontruimingsplan staan alle relevante gegevens voor de beoordeling van het plan. Dit zijn onder andere: 
  - Een overzicht van de algemene gegevens, zoals hoeveel personen er op welke tijdstippen aanwezig zijn en openingstijden van het gebouw- en rookcompartimenten en de vluchtroutes.
  - Een opgave van de technische installaties die te maken hebben met brand en/of ontruiming.
  - Organisatiegegevens, zoals de wijze waarop de BHV-organisatie is geregeld, hoeveel personen de organisatie telt, wie de hoofd BHV'er is en hoe de wordt organisatie gewaarschuwd.
 5.  Wijze van ontruiming
  Wie heeft de bevoegdheid om tot ontruiming over te gaan en hoe wordt er ontruimd.
 6. Taken en verantwoordelijkheden bij een calamiteit;Dit kunnen verschillende onderdelen zijn, bijvoorbeeld:
  - taken en verantwoordelijkheden van de hoofd-BHV'er;
  - taken en verantwoordelijkheden van de BHV'er;
  - taken en verantwoordelijkheden van de portier of receptionist;
  - taken en verantwoordelijkheden van het personeel;
  - taken en verantwoordelijkheden van de directie of eigenaar;
  - taken en verantwoordelijkheden van de hoofd-BHV'er.
 7. Tekeningen
 8. Ontruimingsplattegronden
  Deze dienen te zijn voorzien van de locatie waar deze plattegronden komen te hangen, verzamelplaats, brandslanghaspels, draagbare blustoestellen, brand- en rookwerende scheidingen, brandmeldcentralebrandweerpaneel, handbrandmelders enz.
 9. Logboek
  Actueel logboek waarin alle gegevens worden bijgehouden zoals bijvoorbeeld personeelswisselingen onder de BHV'ers, opleidingsgegevens en gehouden. 

Algemene instructies

Algemene instructies kunnen op een voor iedereen bereikbare plaats, bijvoorbeeld bij de telefoon, opgehangen worden. Vaak gaat het dan om de meest belangrijke instructies, zoals een instructie 'Wat te doen bij brand?'.

Algemene richtlijnen voor de uitvoering

Bij de opstelling van een ontruimingsplan moet op de volgende punten gelet worden:

 1. Formaat van het ontruimingsplan en de daarbij behorende tekening(en) (bij voorkeur A4);
 2. 2 kleuraanduidingen:
  - vluchtrichting door middel van pijlen (groen)
  - blusmiddelen (rood)
 3. Er moeten pictogrammen toegepast worden om blusmiddelen, bijzondere ruimten, handbrandmelders en dergelijke op de tekening aan te geven; 
 4. Met behulp van het voorbeeld inlegblad kunnen bijzonderheden die bij een bepaalde tekening horen worden vermeld zoals aanwezige personen, uitgangen en verzamelplaatsen;
 5. In het ontruimingsplan moet duidelijk aangegeven worden wie de brandweer waarschuwt en op welke wijze dat moet gebeuren 
 6. Bij een situatiewijziging moet een nieuw of een gewijzigd plan ingediend worden

Het voorblad van een ontruimingsplan

Op het voorblad (de eerste pagina) van het ontruimingsplan worden de volgende algemene gegevens vermeld:

 • Naam en adres bedrijf/instelling;
 • Naam en adres principaal;
 • Telefoonnummers van leidinggevenden;
 • Aantal bewoners/medewerkers, zowel overdag als ’s nachts;
 • Plaats waar het ontruimingsplan is opgeborgen;
 • Ontruimingssignalering (bijvoorbeeld personenzoekinstallatie en slow-whoop);
 • De naam van degene die bij interne alarmering overdag en eventueel
 • 'S nachts gewaarschuwd moet worden (namenlijst van op te roepen personen/instanties).

Ontruimingsplattegronden

Van iedere bouwlaag moet een tekening gemaakt worden waarop de volgende zaken aangegeven zijn:

 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Obex Opleidingen 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top