Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Groepszorgwoning

Er is sprake van een groepszorgwoning als het:

  • Bestemd is voor bewoning in groepsverband  
  • Bestemd is voor het aanbieden van zorg aan tenminste vijf zorgcliënten die samen één huishouden voeren.

Het kan hier bijvoorbeeld gaan om groepswoningen van verstandelijk gehandicapten of dementerenden. Het onderscheid met de woonfunctie voor kamergewijze verhuur, is dat bewoners in die woning wonen in verband met de zorg die hen daar kan worden verleend.
Er is hier dus sprake van een vanuit het zorgaanbod georganiseerde koppeling van wonen en zorg.

Naast deze indeling in woontypen kent het Bouwbesluit nog een indeling in zwaarte van zorgbehoefte. Deze indeling gaat ervan uit, dat de zelfredzaamheid van de bewoners omgekeerd evenredig is aan het noodzakelijke niveau van de aangeboden zorg.

Zorg op afspraak

De zorgverlener komt slechts op afspraak langs (bijvoorbeeld thuiszorg). Verder kan de bewoner zich nog zelfstandig of met behulp van mantelzorg redden. In de woning zijn daarom geen voorzieningen zoals een spreek/luister-verbinding met een zorgcentrale of een zusterpost aanwezig. Wel kan een persoonlijk alarmeringssysteem aanwezig zijn. Deze woonvorm onderscheidt zich slechts in beperkte mate van niet voor zorg bestemde woonfuncties.

Zorg op afroep

De zorgverlener wordt, op door de cliënt te bepalen momenten, opgeroepen voor hulp bij dagelijkse zaken zoals toiletbezoek of aankleden. Hierbij zijn in de woning specifieke voorzieningen aanwezig ter ondersteuning van die zorgverlening, bijvoorbeeld een professioneel intercomsysteem voor het doen van oproepen in geval van een zorgvraag. Dit systeem is uitgebreider dan een persoonlijk alarmeringssysteem. De oproep wordt gecoördineerd door een zorgcentrale. Een zorgcentrale is een al dan niet in de nabijheid van de woning gelegen coördinatiepunt, dat door een spreek/luisterverbinding met deze en andere soortgelijke woningen is verbonden. De zorg wordt vervolgens verleend vanuit een nabij de woning gelegen steunpunt.

24-uur zorg

Kenmerkend is de permanente aanwezigheid van een hulpverlener in de woning zelf. Overdag is per woning, permanent een hulpverlener aanwezig. ’s Nachts is er een hulpverlener aanwezig in een zusterpost binnen een cluster van woningen of in de onmiddellijke nabijheid daarvan. De bedoeling is dat de hulpverlener binnen enkele minuten na een alarmsignaal aanwezig kan zijn. Dit kan alarmering door de bewoner zelf zijn of alarmering via de aanwezige rookmelder(s). De bewoner is veelal niet in staat om geheel zelfstandig de behoefte aan hulp te bepalen en vaak ook niet om adequaat te reageren op vragen via een spreek/luisterverbinding of op een alarmsignaal. De gekozen vorm van zelfredzaamheid hangt voornamelijk samen met de aanwezigheid van een brandmeldinstallatie en de uitvoering hiervan.

Aanvrager bepaald

Of sprake is van een zorgclusterwoning of een groepszorgwoning, wordt in principe beoordeeld door degene die de woonfunctie exploiteert of gaat exploiteren. Dat betekent echter niet, dat de exploitant zijn eigen eisen mag bepalen. Het gebruik van het bouwwerk zal tenslotte altijd moeten voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit stelt. Mocht het daadwerkelijk gebruik van het bouwwerk afwijken van het eerder door de exploitant aangegeven gebruik, dan is sprake van een onjuiste of onvolledige opgave. Hiertegen kan bestuurs- en of strafrechtelijk worden opgetreden. 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren
brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Wij zijn ons in alles bewust dat
wij een grote maatschappelijke
verantwoording dragen, u kunt
op onze kennis en advisering
vertrouwen.

Opleidingen

Obex leidt vakmensen op die
specialist willen worden op
het gebied van bouwkundige
en installatietechnische
brandveiligheid.

Het aanbod van Obex Opleidingen bestaat uit meer dan 50
opleidingen op verschillende locaties door heel Nederland.

Beleid, Beheer en Training

Tesmo richt zich op een
maatgevende BHV-organisatie
die is aangepast aan uw
behoeften. Van het schrijven
van beleid tot en met het
trainen van medewerkers.

Daarnaast voert Tesmo op
honderden locaties
beheerderstaken aan de
brandmeldinstallatie uit.

Top