Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Obex Opleidingen 088 0088321

Kennisbank

Gebruiksfunctie

De technische eisen die het Bouwbesluit stelt aan bouwwerken, zijn afhankelijk van het gebruik van het bouwwerk. Het bouwbesluit heeft dit onderverdeeld in gebruiksfuncties van een gebouw. De defenitie luidt:

Gedeelten van een of meer bouwwerken die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen.

Het bouwbesluit kent 12 gebruiksfuncties:
Woonfunctie
Bijeenkomstfunctie
Celfunctie
Gezondheidszorgfunctie
Industriefunctie
Kantoorfunctie
Logiesfunctie
Onderwijsfunctie
Sportfunctie
Winkelfunctie
Overige gebruiksfunctie
Bouwwerk, geen gebouw zijnde

Veel voorschriften in het Bouwbesluit 2012 zijn gerelateerd aan een gebruiksfunctie, gebruiksgebied of een verblijfsgebied. Hieronder volgt een overzicht van een aantal relevante beoordelingsaspecten, die afhankelijk zijn van het soort gebied of functie. Deze zijn van belang voor de beoordeling van de brandveiligheidseisen. Relevante beoordelingsaspecten:

In het Bouwbesluit wordt bij sommige gebruiksfuncties onderscheid gemaakt in:


Minimaal aan te houden personen

Voor veel gebruiksfuncties is een 'tenminste aan te houden aantal personen per m2 verblijfsgebied'. Deze ondergrens voorkomt kwaliteits- en handhavingsproblemen in de gebruiksfase. De aantallen staan weergegeven in tabel 1.2 van het Bouwbesluit. Alle voorzieningen en te treffen maatregelen dienen te worden gebaseerd op dit minimale aantal personen.

GEBRUIKSFUNCTIE TEN MINSTE AAN TE HOUDEN PERSONEN PER MVERBLIJFSGEBIED
   
1. Woonfunctie n.v.t
2. Bijeenkomstfunctie
     a) voor het aanscouwen van sport

0,3
     b) andere gebruiksfuncties 0,125
3. Celfunctie
     a) voor bezoekers
     b) andere celfunctie

0,125
0,05
4. Gezondheidszorgfunctie
     a) met bedgebied
     b) andere gezondheidszorgfunctie

0,125
0,05
5. Industriefunctie n.v.t
6. Kantoorfunctie 0,05
7. Logiesfunctie 0,05
8. Onderwijsfunctie 0,125
9. Sportfunctie n.v.t. n.v.t.
10. Winkelfunctie n.v.t.
11. Overige gebruiksfunctie n.v.t.
12. Bouwwerk geen gebouw zijnde n.v.t.

Maximaal aan te houden personen

Het is de indiener van een vergunningsaanvraag (voor het bouwen of voor brandveilig gebruik) of van een gebruiksmelding die bepaalt voor hoeveel personen een gebouw of een gedeelte daarvan is bestemd. Hij moet die bezetting aangeven bij de vergunningsaanvraag respectievelijk de gebruiksmelding.

Consequenties

Hoe meer personen in een gebouw aanwezig zijn, des te zwaarder de voorschriften. Voor het bepalen van het aantal personen moet worden uitgegaan van het aantal personen dat normaliter in het gebouw aanwezig is. Het aantal moet overeenkomen met het reëel gebruik van het gebouw. Er behoeft niet te worden uitgegaan van bijzondere situaties die niet frequent voorkomen, zoals een open dag in een kantorencentrum. In dat geval zouden alle gebruiksfuncties altijd aan de zwaarste eisen moeten voldoen. Voor die dag zelf kunnen echter wel extra veiligheidsmaatregelen nodig zijn. 

Nieuwbouw en bestaande bouw

De persoonsbenadering geldt voor zowel nieuwbouw als voor bestaande bouw. Het aantal personen dat bij bestaande bouw is toegestaan, is in de meeste gevallen hoger. Bijvoorbeeld artikel 6.25 lid 3: Een deur op een vluchtroute draait bij het openen niet tegen de vluchtrichting in indien bij een te bouwen bouwwerk meer dan 37 personen of bij een bestaand bouwwerk meer dan 60 personen op die uitgang zijn aangewezen. 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Obex Opleidingen 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top