Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Bel met Obex 088 0088321

Kennisbank

Evenementenvergunning

Niet alleen gebouwen, maar ook evenementen moeten brandveilig zijn. Om te bepalen welke eisen gelden voor een evenement, moet eerst duidelijk zijn wat een evenement eigenlijk is.

Een groot muziekfestival met vele duizenden bezoekers valt onder de definitie van evenement, maar ook een buurtbarbecue is een evenement. Om de veiligheid te garanderen zijn niet in alle gevallen dezelfde maatregelen van toepassing. Daarnaast zijn de te hanteren eisen terug te vinden in verschillende wet- en regelgeving. Tot aan 2018 waren de voorschriften terug te vinden in de gemeentelijke brandbeveiligingsverordering, waardoor de eisen omtrent evenementen per gemeente konden verschillen. Vanaf 2018 zijn de voorschriften opgenomen in één AMvB (Algemene Maatregel van Bestuur), waardoor de regels uniform gelden voor elk evenement in Nederland.
Het begrip evenement is terug te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de model-APV wordt onder een evenement verstaan:
Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak.

Een evenement is dus een publieke activiteit en kan zowel binnen als buiten plaatsvinden. Voorbeelden zijn een circus, braderie (zowel in de buitenlucht als in een gebouw), straatspeeldag en een grootschalig evenement, zoals een popfestival of een groot sportevenement. Daarnaast verstaat de APV onder kleine evenementen activiteiten zoals een straatfeest of een buurtbarbecue.

Het begrip evenement is terug te vinden in de model-Algemene Plaatselijke Verordening.
 

Wet- en regelgeving

Om te bepalen welke eisen er van toepassing zijn, is al aangegeven dat de brandveiligheidseisen voor evenementen in verschillende wetten of regelingen zijn geregeld; namelijk in:

Algemene Plaatselijke Verordening

In de APV staat dat het verboden is een evenement te organiseren zonder vergunning. Omdat deze verordening een lokale regeling betreft, kan elke gemeente zelf bepalen welke uitzonderingen hiervoor gelden. Veelal zijn alleen eendaagse, kleine evenementen (straatfeesten en buurtbarbecues) uitgezonderd van deze vergunningplicht. Indien het evenement wordt gehouden in een gebouw, is de Wabo van toepassing. In die gevallen is veelal ook een melding op grond van paragraaf 1.5 van het Bouwbesluit 2012 vereist. Als het evenement plaats vindt in de openlucht of een tent, is veelal een gebruiksmelding nodig op grond van het Besluit Brandveilig Gebruik en Bedrijfshulpverlening Overige Plaatsen.

 

Het Besluit Brandveilig Gebruik en Bedrijfshulpverlening Overige Plaatsen

In de Wet op de veiligheidsregio is middels artikel 3 lid 3 gesteld dat ‘bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gegeven over het brandveilig gebruik van voor mensen toegankelijke plaatsen, voor zover daarin niet bij of krachtens enige andere wet is voorzien, en worden regels gesteld over de basishulpverlening op die plaatsen’.

Belangrijk op te merken is dat de regelgeving omtrent ‘bouwwerken’ grotendeels is opgenomen in het Bouwbesluit. De regels voor ‘niet-bouwwerken’ zijn vanaf 1 januari 2018 omschreven in het Besluit Brandveilig Gebruik en Bedrijfshulpverlening Overige Plaatsen. Deze AMvB vindt zijn wettelijke grondslag hiermee in artikel 3 lid 3 Wet Veiligheidsregio’s.

In het Besluit Brandveilig Gebruik en Bedrijfshulpverlening Overige Plaatsen wordt gesteld dat het verboden is om zonder, of in afwijking van, een gebruiksmelding, een inrichting in gebruik te hebben of te houden. Het betreft de volgende situaties:

  • Een verblijfsruimte waarin meer dan 150 personen tegelijk aanwezig zullen zijn.
  • Een verblijfsruimte waarin aan meer dan 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft.
  • Een verblijfsruimte waarin aan meer dan 10 personen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan 10 lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.

De voorwaarden die worden gesteld aan de brandveiligheid komen grotendeels overeen met de voorwaarden van het Bouwbesluit 2012. 

Voor de indieningsvereisten van de benoemde gebruiksmelding wordt verwezen naar de het Besluit Brandveilig Gebruik en Bedrijfshulpverlening Overige Plaatsen. Uit artikel 2.1 lid 3 volgt dat een gebruiksmelding niet is vereist indien de beoogde informatie reeds deel uitmaakt van de aanvraag om evenementenvergunning.

Als er geen meldingsplicht is kan het bevoegd gezag (veelal de gemeente) nadere voorwaarden kunnen stellen bij een evenementenvergunning, mits dit niet in strijd is met het Besluit Brandveilig Gebruik en Bedrijfshulpverlening Overige Plaatsen.
 

Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012 zijn algemene gebruikseisen gesteld voor het brandveilig gebruik van bouwwerken (voornamelijk hoofdstuk 6 en 7). Alle gebouwen moeten aan deze gebruikseisen voldoen, ongeacht of hiervoor een omgevingsvergunning brandveilig gebruik, gebruiksmelding of helemaal geen schriftelijk bericht noodzakelijk is. Indien nodig kunnen aanvullende voorwaarden alsnog worden gesteld in de evenementenvergunning op basis van de APV, zolang deze niet in strijd zijn met de voorschriften in het Bouwbesluit2012.

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Bel met Obex 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Opleidingskalender

Bekijk wanneer welke opleiding start bij Obex en Tesmo
Opleidingen van Tesmo
Opleidingen van Obex

Wij kunnen een totaalpakket op het gebied van brandveiligheid aanbieden

Brandveiligheids-management

Brafon maakt Nederland écht brandveiliger. Wij creëren brandveiligheid die door uw hele organisatie en door alle andere stakeholders gedragen wordt.

Dankzij een breed portfolio op het gebied van brandveiligheid kan Brafon u adviseren en ontzorgen voor uw complete vastgoedbestand.

Opleidingen

Obex is al bijna twintig jaar de meest betrouwbare opleider op het gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties.

Obex leidt vakmensen op die meer willen leren op het gebied van bouwkundige en installatietechnische brandveiligheid.

BHV-trainingen

Tesmo is gespecialiseerd op het gebied van organisatorische brandveiligheid. Denk aan het opleiden, trainen en oefenen van uw BHV-organisatie.‚Äč

Top