Uw Kennisleverancier in Brandveiligheid

Obex Opleidingen 088 0088321

Kennisbank

Evenementenvergunning

Niet alleen gebouwen, maar ook evenementen moeten brandveilig zijn. Om te bepalen welke eisen gelden voor een evenement, moet eerst duidelijk zijn wat een evenement eigenlijk is.

Een groot muziekfestival met vele duizenden bezoekers valt onder de definitie van evenement, maar ook een buurtbarbecue is een evenement. Om de veiligheid te garanderen zijn niet in alle gevallen dezelfde maatregelen van toepassing. Daarnaast zijn de te hanteren eisen terug te vinden in verschillende wet- en regelgeving. Doordat een groot deel van de eisen uit plaatselijke verordeningen komt, kunnen de eisen per gemeenteverschillen.
Het begrip evenement is terug te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). In de model-APV wordt onder een evenement verstaan:

Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak.

Een evenement is dus een publieke activiteit en kan zowel binnen als buiten plaatsvinden. Voorbeelden zijn een circus, braderie (zowel in de buitenlucht als in een gebouw), straatspeeldag en een grootschalig evenement, zoals een popfestival of een groot sportevenement. Daarnaast verstaat de APV onder kleine evenementen activiteiten zoals een straatfeest of een buurtbarbecue. 

Het begrip evenement is terug te vinden in de Algemene Plaatselijke Verordening

Wet- en regelgeving

Om te bepalen welke eisen er van toepassing zijn, is al aangegeven dat de brandveiligheidseisen voor evenementen in verschillende wetten of regelingen zijn geregeld; namelijk in:

Algemene Plaatselijke Verordening

In de APV staat dat het verboden is een evenement te organiseren zonder vergunning. Omdat deze verordening een lokale regeling betreft, kan elke gemeente zelf bepalen welke uitzonderingen hiervoor gelden. Veelal zijn alleen eendaagse, kleine evenementen (straatfeesten en buurtbarbecues) uitgezonderd van deze vergunningplicht. De burgemeester is bevoegd voorschriften aan de vergunning te verbinden. Dit kunnen dus ook aanvullende voorschriften op het gebied van (brand)veiligheid zijn. Indien het evenement wordt gehouden in een gebouw, is de Wabo van toepassing. In die gevallen al er veelal ook een melding op grond van paragraaf 1.5 van het Bouwbesluit 2012 nodig zijn. Als het evenement plaats vindt in de openlucht of een tent, is veelal een gebruiksvergunning nodig op grond van de lokale Brandbeveiligingsverordening.

Brandbeveiligingsveroderening

In de Wet op de veiligheidsregio is gesteld dat B en W zorg draagt voor het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand en het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen bij ongevallen anders dan brand. De Wet op de veiligheidsregio stuurt de Brandbeveiligingsverordening aan, die onder meer het brandveilig gebruik van inrichtingen, niet zijnde bouwwerken, regelt. In het model-Brandbeveiligingsverordening wordt gesteld dat het verboden is om zonder, of in afwijking van, een gebruiksvergunning, een inrichting in gebruik te hebben of te houden. Het betreft de volgende situaties:

  • Inrichtingen waarin meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zijn.
  • Inrichtingen waarin aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft.
  • Inrichtingen waarin aan meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden verschaft.

De voorwaarden die worden gesteld aan de brandveiligheid, komen overeen met de voorwaarden van het Bouwbesluit 2012. Ook hier geldt dat aanvullende voorwaarden gesteld kunnen worden op basis van de APV, mits deze niet strijdig zijn met de voorschriften uit het Bouwbesluit 2012. 
Voor de toetsings- of weigeringsgronden voor een gebruiksvergunning wordt verwezen naar de Wabo. Een nadere omschrijving van de toetsingscriteria is, gezien de diversiteit van de inrichtingen (tenten, hotelboten, kampeerterreinen en dergelijke), niet mogelijk. De weigeringsgronden zijn gelijk aan die bij de Wabo, namelijk: indien de in de aanvraag vermelde wijze van gebruik van de inrichting niet brandveilig is en dit door het stellen van voorschriften ook niet kan worden bereikt.

Bouwbesluit 2012

In het Bouwbesluit 2012 zijn algemene gebruikseisen gesteld voor het brandveilig gebruik van bouwwerken (voornamelijk hoofdstuk 6 en 7). Alle gebouwen moeten aan deze gebruikseisen voldoen, ongeacht of hiervoor een gebruiksvergunning, gebruiksmelding of helemaal geen schriftelijk bericht noodzakelijk is. Indien nodig kunnen aanvullende voorwaarden alsnog worden gesteld in de evenementenvergunning op basis van de APV, zolang deze niet in strijd zijn met de voorschriften in het Bouwbesluit 2012. 

Contact

Direct contact met Obex

Vul het formulier in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op

Wilt u direct contact met ons?

U kunt ons ook altijd bellen!

Obex Opleidingen 088 0088321

E-mail info@obex.nl

Voor alle overige contactinformatie, klik hier.

Top