Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Opstellen BHV-plan

  Het BHV-plan bevat alle informatie, maatregelen en voorzieningen om de gevolgen van ongevallen, calamiteiten en incidenten te minimaliseren en adequate spoedeisende hulp te kunnen verlenen. In het bedrijfshulpverleningsplan is dit uitgewerkt in van te voren opgestelde procedures.

  Een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) wordt door de wet (de ARBO-wet) geëist. Een BHV-plan is de blauwdruk voor het inrichten van een BHV-organisatie. En als u dat in combinatie doet met het opstellen van een ontruimingsplan is dat kostentechnisch zeer gunstig en efficient.

  In het BHV-plan wordt de vertaalslag gemaakt van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) naar een adequate BHV-organisatie, om de restrisico’s die in de RI&E zijn vastgelegd te kunnen afdekken. Belangrijk hierbij is dat met name de samenhang  tussen de BIO (Bouwtechnische, Installatietechnische, Organisatorische) maatregelen wordt vastgelegd. De BIO maatregelen bepalen gezamenlijk het vereiste brandveiligheidsniveau. Ook moeten de beheersmaatregelen worden beschreven om de samenhang van deze BIO-maatregelen te borgen.

  Samen met het ontruimingsplan heeft u hiermee een compleet overzicht op de BHV en ontruimingsorganisatie, heeft u uw BHV beleid geborgd en daarmee voldoet u aan alle in de wet gestelde eisen.

  Wat bevat een BHV-plan?

   Een BHV-plan omvat de volgende punten:

  • Advies op de opzet van de BHV-organisatie
  • Hoe houdt u deze organisatie getraind
  • Welke calamiteiten kunnen op uw locatie(s) voorkomen en hoe moet men handelen?
  • Welke BHV-middelen zijn aanwezig en hoe worden deze onderhouden?
  • Wat zijn de bevoegdheden en wie draagt de eindverantwooordelijkheid?

  Kostenefficient uw BHV-plan en ontruimingsplattegrond opstellen

  Indien u het BHV-plan laat opstellen of controleren door Obex neemt u dan ook eens de ontruimingsplattegronden mee in deze controle. Indien deze werkzaamheden tegelijk kunnen worden uitgevoerd, is dat voor uw kostentechnisch zeer gunstig en efficient. Neem contact met Obex op om te kijken waar uw (financiële) voordelen en mogelijkheden liggen!