Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

NEN 6079 Toepassen (grote brandcompartimenten)

Algemeen

Cursusonderwerpen

Data en Prijzen

In 2007 is het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’ ontwikkeld. Deze wordt (nog steeds) gebruikt bij het opstellen van gelijkwaardigheidsrapporten om grote brandcompartimenten toe te staan (groter dan de prestatie-eis vanuit het Bouwbesluit 2012 aangeeft). 

Vanuit de markt was er behoefte aan een probabilistische (risicogerichte) bepalingsmethode om ‘grote brandcompartimenten’ op basis van gelijkwaardigheid (artikel 1.3 Bouwbesluit 2012) toe te staan. Met de in februari 2016 uitgebracht NEN 6079 kan worden getoetst of een groot brandcompartiment voldoet aan de functionele eisen ter beperking van brand (eisen aangaande brandcompartimentering, afdeling 2.10 Bouwbesluit 2012) op basis van een risicobeoordeling. Deze nieuw gepubliceerde norm is toepasbaar op nieuwbouw, maar ook op bestaande bouwwerken en past binnen de aanpak van fire safety engineering. Het gebruik van deze norm vereist daarmee een hoge mate van ervarenheid en expertise.

Een andere norm waarmee gelijkwaardigheid aangaande ‘grote brandcompartimenten’ kan worden aangetoond is NEN 6060 (zie ons cursusaanbod). Deze is meer deterministisch (met grenswaarden, vooral gebaseerd op afspraken en ervaringen uit het verleden) en sluit directer aan op de prestatie-eisen, zoals deze zijn benoemd in het Bouwbesluit 2012.

De verwachting is echter dat gelijkwaardigheidsrapportages steeds meer opgesteld zullen worden conform NEN 6079. Met deze cursus richten wij ons op toetsende organisaties zoals de brandweer en gemeenten. Daarbij leggen wij uit wat het ontwerp en toepassingsgebied is, ook worden de termen en definities toegelicht. Aanvullend leert u hoe u op basis van de NEN 6079 gelijkwaardigheidsoplossingen kunt toetsen. 

Voor wie is de cursus ‘Toepassen NEN 6079 ‘Brandveiligheid grote brandcompartimenten - risicobenadering’ bedoeld?

De cursus is specifiek gericht op degene die gelijkwaardigheidsrapportages conform NEN 6079 moeten controleren en beoordelen en nog geen ervaring hebben met deze norm.

De cursus is uitermate geschikt voor medewerkers van de brandweer en bouw & woningtoezicht die zich met vergunningverlening, handhaving en toezicht bezig houden.
Deze cursus is uiteraard ook geschikt voor iedereen die verdere kennis wil opdoen over deze norm en deze wil kunnen toepassen.  

Opleidingsduur e

De cursus duurt 1 dag. De cursusdag duurt van 9:00 uur tot ongeveer 16.00 uur. 

Gewenste voorkennis

Er worden geen specifieke eisen gesteld aan de voorkennis. De cursus is op MBO+ niveau.

Studiebelasting

Niet van toepassing.

Prijs

De investering voor deze cursus bedraagt € 545,-. Dit is inclusief lesmateriaal en een verzorgde lunch. Zie ook tab Data & Prijzen voor meer informatie hierover.

Examen

Niet van toepassing. U ontvangt van ons een certificaat van deelname.

Cursusonderwerpen:

  • Onderwerp en toepassingsgebied
  • Normatieve verwijzingen
  • Termen en definities
  • Symbolen en afkortingen
  • Toetsing en borging
  • Bepalingsmethode

Cursusdata 

  • N.n.b.

Prijs:

  • Totaalprijs exclusief btw: € 545,-
  • Inclusief lesmateriaal en lunch.

Ontvang subsidie voor uw cursusdeelname

Schrijft u uzelf of een collega in voor een cursus, dan heeft u mogelijk recht op subsidie. Dit kan bij OTIB. OTIB is het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf. Dit fonds verstrekt werkgevers in de technische installatiebranche een tegemoetkoming voor scholing van hun werknemers. Voor de diverse opleidingen zijn verschillende regelingen voor tegemoetkoming van toepassing. Ontdek op de website van OTIB van welke regeling u gebruik kunt maken.