Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Certificeren & Inspecteren van brandmeldinstallaties

  Met de ingang van het Bouwbesluit2012 en de nieuwe CCV certificatieschema Brandmeldinstallaties 2011 en Ontruimingsalarminstallatie 2014 is er veel gewijzigd m.b.t. het certificeren van Brandmeld- en Ontruimingsinstallaties. In onderstaand artikel lichten wij dit verder toe. 

  Uitleg regelingen

  Certificeren & Inspecteren van BrandmeldinstallatiesOmdat brandmeldinstallaties waken over de veiligheid van personen, goederen en het milieu, moeten ze bedrijfszeker en betrouwbaar zijn. 

  De overheid eist een brandmeldinstallatie vanuit het Bouwbesluit voor bescherming van mens, dier en milieu. Zij willen daarbij een betrouwbaar systeem wat geen overlast (ongewenste en onechte meldingen) veroorzaakt. Een gebruiker wil dat zijn systeem op een cruciaal moment daadwerkelijk functioneert en dat het geen onnodige alarmsignalen afgeeft.

  Levering en onderhoud van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie is werk voor specialisten met vakbekwaamheid en goede werkprocedures. Om de kwaliteit van een geïnstalleerde brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie aan te tonen, wordt er gebruik gemaakt van certificatie.

  Er zijn 2 soorten certificaten te onderscheiden:

  Leer meer over deze onderwerpen tijdens onze cursussenWie geeft certificaten uit?

  Het CCV in Utrecht beheert een aantal certificatie- en inspectieschema’s. Dit zijn o.a.: 

  • Het inspectieschema brandbeveiligingssystemen.
  • De certificatieschema’s voor branddetectiebedrijven, onderhoudsbedrijven en installatiebedrijven.
  • De certificatieschema’s voor ontruimingsalarmbedrijven, onderhoudsbedrijven en installatiebedrijven. 

  De inspectieschema’s zijn bedoelt voor brandbeveiligingssystemen, de certificatieschema’s zijn gemaakt voor branddetectiebedrijven, de onderhoudsbedrijven en de installatiebedrijven die aan brandmeldinstallaties en/of ontruimingsalarminstallaties werken. Het inspectieschema is met de komst van het Bouwbesluit 2012 op 1 april 2012 in werking getreden.

  De certificatieschema’s brandmeldinstallaties  voor de branddetectie-, onderhouds- en installatie bedrijven zijn op 1 juli 2012 in werking getreden. De certificatieschema’s ontruimingsalarminstallaties  voor ontruimingsalarm-, onderhouds- en installatiebedrijven zijn op 1 oktober 2014 in werking getreden. Het certificatieschema brandmeldinstallaties 2002 voor de branddetectie-, onderhouds- en installatie bedrijven is niet meer van kracht sinds 31 december 2014. 

  Doel certificatie

  Het doel van certificatie is het aantonen en borgen van de kwaliteit van een installatie. Bedrijven die volgens het certificatieschema Brandmeldinstallaties 2011 en Ontruimingsalarminstallaties 2014  zijn gecertificeerd, zijn goed op de hoogte van wet- en regelgeving. Zij adviseren op basis van hun kennis en ervaring en installeren brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties volgens het vooraf overeengekomen Programma van Eisen. 

  Doordat bedrijven een erkenning bezitten volgens bovengenoemde certificatieschema’s, tonen zij aan een bepaalde kwaliteit te kunnen leveren en borgen. Hiermee kan men een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie leveren, welke na oplevering wordt voorzien van een installatiecertificaat. Een installatiecertificaat wordt afgegeven door een erkend branddetectiebedrijf en/of ontruimingsalarmbedrijf. Het installatiewerk dient te zijn verzorgd door een erkend brandmeldinstallatiebedrijf en/of ontruimingsalarminstallatiebedrijf. Voor het installatiecertificaat is geen wettelijke eis. Bij een inspectiecertificaat wordt de kwaliteit van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie beoordeeld door een onafhankelijk geaccrediteerde inspectie-instelling aan de hand van de CCV-inspectieschema’s brandmeldinstallaties en ontruimingsalarminstallaties.

  Inspectie Certificaat Brandmeldinstallaties

  Een inspectiecertificaat is een certificaat wat wordt geëist vanuit het Bouwbesluit 2012 en alleen kan worden afgegeven na goedkeuring van een inspectie-instelling. Het inspectiecertificaat, vervangt het certificaat uit de Regeling Brandmeldinstallaties 2002. Deze regeling is vervallen per 1 januari 2015 en kan worden vervangen door het CCV-certificatieschema brandmeldinstallaties:2011. Een inspectie-instelling welke bevoegd is om een inspectiecertificaat af te geven, moet een type A geaccrediteerde inspectie-instelling zijn, die voldoet aan de NEN-EN ISO/IEC 17020.

  Aanwezigheid brandmeldinstallatie

  In het Bouwbesluit staat in afdeling 6.5, artikel 6.20, lid 1 wanneer er sprake moet zijn van een brandmeldinstallatie conform de NEN 2535.

  Aanwezigheid ontruimingsalarminstallatie

  In het Bouwbesluit staat in afdeling 6.6, artikel 6.23, lid 1 wanneer er sprake moet zijn van een ontruimingsalarminstallatie conform de NEN 2575.

  Aanwezigheid Inspectiecertificaat

  In lid 6 van artikel 6.20  en lid 4 van artikel 6.23 staat beschreven in welke gevallen een brandmeldinstallatie en een ontruimingsalarminstallatie een geldig inspectiecertificaat op grond van het CCV-inspectieschema Brandmeldinstallatie en Ontruimingsalarminstallaties moet hebben.

  Bij de inspectie certificaten komen we, wat betreft de geldigheidsduur, twee varianten tegen:

  • Inspectie certificaat is 1 jaar geldig;
  • Inspectie certificaat is 3 jaar geldig.
    

  Een inspectiecertificaat is 1 jaar geldig, wanneer de brandmeldinstallatie wordt geëist vanuit het Bouwbesluit 2012 en doormeldt naar een Regionale Alarmcentrale van de brandweer.

  Indien een installatie geen rechtstreekse doormelding heeft naar de brandweer, zal het inspectiecertificaat 3 jaar geldig zijn.

  Invloed installatiecertificaat of onderhoudscertificaat

  Als er een installatiecertificaat of onderhoudscertificaat is afgegeven op een installatie terwijl een inspectiecertificaat is geëist, zal er tijdens de inspectie door een inspectie-instelling rekening gehouden worden met zo’n certificaat.

  De inspectie zal met veel minder diepgang worden uitgevoerd, wat is vastgelegd in het inspectieschema voor brandbeveiligingssystemen. Dit zal een aanzienlijke kostenbesparing kunnen opleveren. Aan de hand van de goed- en afkeurcriteria en het inspectieplan moet een inspectierapport geschreven worden. Bij een positieve conclusie wordt een inspectiecertificaat afgegeven.

  Installatiecertificaat of onderhoudscertificaat

  Naast een inspectie certificaat, is het ook mogelijk om een Installatiecertificaat of onderhoudscertificaat op een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie af te geven. Certificatie van de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie is bedoeld om aan te tonen wat de kwaliteit is van het afgeleverde werk. Een installatie- of onderhoudscertificaat is bedoeld voor alle brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, zowel voor geëiste brandmeldinstallaties als niet-geëiste brandmeldinstallaties.

  Als er een inspectiecertificaat is geëist, kan een installatie- of onderhoudscertificaat van toegevoegde waarde zijn voor een installatie. Een certificaat is ook een belangrijk document in het kader van inspectie van brandbeveiliging. De inspecteur laat certificaten, die onder geaccrediteerde productcertificatie zijn afgegeven ‘meetellen’ bij inspectie. Is er een dergelijk certificaat voor de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie, dan zal een inspectie een stuk minder diepgang hebben.

  Er zijn 3 afzonderlijke regelingen voor productcertificatie:

  • Certificatieschema brandmeldinstallaties 2011 en ontruimingsalarminstallaties 2014;
  • Certificatieschema onderhoud brandmeldinstallaties 2011 en ontruimingsalarminstallatie 2014;
  • Certificatieschema installeren brandmeldinstallaties 2011 en ontruimingsalarminstallatie 2014. 

  Ieder bedrijf kan zich afzonderlijk laten certificeren voor de betreffende werkzaamheden. Het is, in tegenstelling met de Regeling Brandmeldinstallaties:2002, niet zo dat een branddetectiebedrijf automatisch een onderhoudsbedrijf is.

  Om bij oplevering een certificaat af te kunnen geven aan een opdrachtgever moet een bedrijf gecertificeerd zijn als branddetectiebedrijf en/of ontruimingsalarmbedrijf.  Brandmeldinstallatiebedrijven en/of ontruimingsalarminstallatiebedrijven zijn gecertificeerd voor het installatiewerk en geven daarvoor een installatie-attest af aan het branddetectiebedrijf en/of ontruimingsalarmbedrijf. Installatiebedrijven kunnen dus geen certificaat afgeven aan de eindklant. Een gecertificeerd onderhoudsbedrijf kan wel een certificaat afgeven op een bestaande installatie waar onderhoud op gepleegd is. De installatie moet wel eerder door een branddetectiebedrijf en/of ontruimingsalarmbedrijf zijn opgeleverd. Een installatiecertificaat is altijd slechts 1 jaar geldig en dient bij jaarlijks onderhoud door het brandmeldonderhoudsbedrijf en/of ontruimingsalarmonderhoudsbedrijf te worden verlengd.

  Certificerende instelling

  Als bedrijf zijnde moet je je laten erkennen bij een (geaccrediteerde) certificerende instelling. Een certificerende instelling moet toezicht houden op de geleverde installaties en het onderhoud. In de certificatieschema’s staat duidelijk beschreven wat er moet gebeuren als een gecertificeerd bedrijf niet voldoet, of wanneer het geleverde werk niet aan de gestelde eisen voldoet. De certificerende instelling controleert steekproefsgewijs de installaties en het erkende bedrijf. Dat houdt in dat er een controle op de installatie plaats vindt, en een controle op de interne kwaliteitsborging en processen van een bedrijf. In tegenstelling tot de Regeling Brandmeldinstallaties 2002, worden de controles nu door de certificerende instelling geregeld. Het is de certificerende instellingen toegestaan om een inspectie-instelling in te huren om een installatie te beoordelen. Een certificerende instelling heeft een minor/major kwaliteitssysteem, waarmee een audit zal worden uitgevoerd bij de erkende bedrijven. In geval van afwijkingen zal het branddetectiebedrijf en/of ontruimingsalarmbedrijf een plan van aanpak moeten presenteren waarin staat hoe de gemaakte fouten verbeterd gaan worden, gemaakte fouten moeten onmiddellijk worden hersteld en alle stappen moeten volledig door het branddetectiebedrijf en/of ontruimingsalarmbedrijf worden gedocumenteerd, zodat de maatregelen verifieerbaar zijn voor de certificerende instelling.

  Het is ook mogelijk om een erkend bedrijf te schorsen, dat wordt gedaan als er nadat er tekortkomingen zijn geconstateerd er niet tijdig aan een oplossing wordt gewerkt. Wilt u meer weten over dit interessante onderwerp dan verwijs ik u graag naar onze half-daagse cursus die geheel gewijd is aan dit onderwerp. Daarnaast kunt u bij vragen altijd contact met ons opnemen: 088-0088383, info@obex.nl

  22-02-2016 Frank Arentsen Categorie: Certificeren&Inspecteren
  << Naar overzicht 7 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.

  Judi

  5/12/2018 1:13:52 AM

  Deze reactie moet nog worden beoordeeld

  Barnypok

  4/2/2017 5:48:31 PM

  Deze reactie moet nog worden beoordeeld

  Johannes

  1/16/2017 1:57:21 PM

  Deze reactie moet nog worden beoordeeld

  Barnypok

  1/4/2017 7:48:04 PM

  Deze reactie moet nog worden beoordeeld

  R. van Lunteren

  8/17/2016 8:56:38 AM

  Deze reactie moet nog worden beoordeeld

  Mark

  1/30/2016 2:35:38 AM

  Deze reactie moet nog worden beoordeeld

  Bradley

  10/26/2015 5:49:51 PM

  Deze reactie moet nog worden beoordeeld