Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Brandveiligheid Verhogen en Kosten Besparen

  Brandveiligheid verhogen met minder kosten. Kan dat? Het antwoord is volmondig Ja! Dit is geen loze kreet maar gebaseerd op verschillende ervaringen bij allerlei organisaties zoals ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, woongebouwen, kantoren etc. Ik wil graag in het kort de leermomenten met u doornemen. Dit aan de hand van de verschillende fases van gebouw. Ik beperk mij hier tot de grote lijnen. Wilt u meer weten over dit interessante onderwerp dan verwijs ik u graag naar onze 1-daagse cursus die geheel gewijd is aan dit onderwerp.

  De ontwerpfase

  Algemeen genomen wordt er in de ontwerpfase te weinig aandacht gegeven aan brandveiligheid. Maar juist in deze fase is er veel winst te boeken. Wat komen wij bijvoorbeeld tegen in de praktijk:

  • Te veel (overbodige) Bouwkundige en Installatietechnische Brandveiligheidsmaatregelen zoals: teveel brandcompartimenten, brandweerliften noodverlichting etc. Los van de initiële investering moet deze ‘extra’ voorzieningen tot in de lengte van de dagen onderhouden en later vervangen worden.
  • Ontwerp voldoet niet aan de wettelijke eisen. Het gevolg kan zijn dat pas tijdens het gebruik van het gebouw blijkt dat deze niet voldoet en dat er achteraf grote kosten gemaakt moet worden.
  • Onjuiste bewakingsomvang van de Brandmeldinstallatie.
  • Te weinig rekening gehouden met indeling gebouw m.b.t. de gebruiksfunctie, waardoor het gehele gebouw moet voldoen aan de zwaarste brandveiligheidseisen. Een andere indeling kan veel kosten besparen
  • Er is geen rekening gehouden met eventuele gelijkwaardige oplossingen die buiten het bouwbesluit om gaan, maar waarmee met minder kosten een hoger brandveiligheidsniveau kan worden bereikt.
  • Er is geen rekening gehouden met de specifieke risico’s van het gebruik (van Norm-denken naar Risico-denken). Een goed voorbeeld is een verzorgingstehuis. Indien het bekend is dat er 's nachts een onderbezetting is, kan overwogen worden om met aanvullende bouwkundige en installatietechnische maatregelen een gelijkwaardige oplossing te maken.

  De Leermomenten

  • Zorg ervoor dat in de ontwerpfase de brandveiligheid de volledige aandacht krijgt. Overtuig u zelf ervan dat de architect volledig op de hoogte is of laat in deze fase een deskundig adviesbureau met u meekijken en u daarbij adviseren.
  • Kijk kritisch mee naar het ontwerp, het is uw gebouw en uw verantwoordelijkheid.

  De Vergunningsfase

  Dit is een cruciale fase. Fouten in dit proces hebben een hele lange en dure nawerking. Echter onder tijdsdruk en door te weinig kennis wordt hier onvoldoende aandacht aan gegeven. Waar lopen wij tegenaan:

  • Toekennen van een verkeerde gebruiksfunctie. Vooral in de zorg gaat dit geregeld niet goed. Voor een ‘woonfunctie voor zorg’ gelden bijvoorbeeld hele andere eisen dan voor een ‘Gezondheidszorgfunctie'(zelfsluitende deuren, brandcompartimenten). Het gevolg is een enorme extra kostenpost. Daarna leidt dat in de toekomst tot allerlei verwarring en discussies.
  • Vergunningstekeningen die niet correct zijn uitgevoerd. Er zijn voldoende voorbeelden van projecten waarop de tekenaar te enthousiast is geweest met het opnemen van het symbool voor brandwerendheid. De aanvrager bepaalt en dan dient het op deze manier uitgevoerd te worden. De brandweer handhaaft hier op en zou dan ook eisen dat het gebouw wordt aangepast.
  • Vergunningstekeningen zijn niet actueel. Nadat de tekeningen zijn ingediend en vergund worden er geregeld nog allerlei aanpassingen doorgevoerd, maar deze tekeningen worden niet ingediend bij de gemeente. De brandweer handhaaft echter op basis van de ingediende tekeningen. Dit leidt achteraf tot allerlei verwarring, discussie en extra kosten.

  De Leermomenten

  • Eigenlijk is de boodschap heel simpel; Besteed voldoende aandacht aan het vergunningstraject. Heeft u niet zelf de kennis in huis, ga dan op zoek naar een deskundige organisatie die u daarbij ondersteunt. 

  De Bouwfase

  • Helaas is het eerder uitzondering dan regel dat een gebouw volledig voldoet aan de brandveiligheidseisen na de oplevering. Wat komen wij bijvoorbeeld tegen in de praktijk:
  • Brandwerende scheidingen niet op de juiste positie
  • Brandwerende scheidingen zijn niet volledig brandwerend (ter hoogte van het systeemplafond stopt de scheiding)
  • Geen brandwerende kleppen in brandscheidingen
  • Brandwerend glas op verkeerde wijze geplaatst
  • Te veel / te weinig installatietechnische voorzieningen zoals brandmelders, noodverlichtingsarmaturen, brandslanghaspels etc.
  • Automatische melders op verkeerde positie geplaatst, hierdoor meer kans op ongewenste meldingen.
  • Brandwerende doorvoeringen niet afgedicht
  • Geen certificaten op o.a. brandwerende deuren

  De Leermomenten

  • Maak Brandveiligheid onderdeel van het bestek, stel hiervoor een PvE op.
  • Controleer geregeld tijdens de bouw a.d.h.v. het PvE de werkzaamheden
  • Voer een eindinspectie op basis van het PvE
  • Zorg ervoor dat ‘in control’ bent. Voorkom dat allerlei partijen (brandweer, installateurs, adviseurs, aannemers) tijdens de bouw uw brandveiligheidsmaatregelen bepalen, zonder dat u hiermee akkoord gaat (basis is PvE).

  De Gebruiksfase

  Het pand is in gebruik. Wat komen wij tegen in de praktijk:

  • Er zijn verbouwingen geweest zonder dat hier rekening is gehouden met brandveiligheidseisen
  • Er zijn geen duidelijke afspraken gemaakt tussen eigenaar/huurder/verhuurder over de verantwoordelijkheden en taken m.b.t. brandveiligheid zoals:
       - Wie onderhoudt en betaalt de brandveiligheidsinstallaties
       - Wat te doen met verbouwingen
  • Onduidelijk wat er nu eigenlijk afgesproken is. Heb ik een casco pand die ik zelf helemaal moet aanpassen aan de brandveiligheidseisen. Of heb ik een pand gehuurd die geheel is afgestemd op mijn gebruiksfunctie.
  • De gebruiksfunctie van het pand is gewijzigd (bijv. een kantoorpand wordt een kinderdagverblijf) zonder dat hier de vereiste brandveiligheidsmaatregelen zijn getroffen.

  De Leermomenten

  • Maak duidelijke afspraken met eigenaar/huurder/verhuurder, wie is waarvoor verantwoordelijk. Leg dit contractueel vast
  • Voer geregeld controles uit (kwaliteitsborging). Dit kan o.a. aan de hand van een BGB-keurmerk.

  Help! De brandweer schrijft ons aan

  Als u wordt aangeschreven door de brandweer is het van belang dat u snel schakelt én dat u de rust behoud. Ad-Hoc beslissingen kosten over het algemeen veel geld en leiden niet altijd tot het gewenste resultaat. Regelmatig komt het voor dat de aanschrijving (gedeeltelijk) ongegrond is of dat er in overleg met de brandweer tot een oplossing wordt gekomen waarin iedereen zich kan vinden. Met aantoonbare kennis kan vaak goed onderhandeld worden met de brandweer om tot een gewenst veiligheidsniveau te komen. Brandveiligheid is complex, heeft u zelf de kennis niet in huis, zoek dan een deskundige partner die u daarbij kan adviseren.

  De zwakste schakel en de Keten

  Brandveiligheid is een samenspel tussen Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische maatregelen, de BIO maatregelen. Als dit niet op elkaar is afgestemd kan dat leiden tot onderstaande praktijkvoorbeelden:

  • Er is veel geld besteed aan brandmeldinstallatie (I) met volledige bewaking. Er is echter geen aandacht gegeven aan de alarmopvolging en de ontruiming.
  • Bouwkundig voldoet het gebouw aan alle wettelijk eisen. Alleen in de dagelijkse praktijk worden de brandwerende deuren opengehouden met kegjes.

  Het is duidelijk dat grote investeringen in brandveiligheid teniet gedaan kunnen worden. Het is dus belang vanuit Brandveiligheid altijd kritisch te kijken naar de BIO maatregelen.

  Prioriteiten stellen

  U kunt het geld maar één keer uitgeven. U wilt dit natuurlijk dan zo ook effectief mogelijk investeren. Met betrekking tot Brandveiligheid is hier nog een flinke winst te boeken, onze adviezen

  • Als er in een gebouw meerdere gebreken zijn, kijk dan kritisch naar de risico’s versus de kosten. Soms kunnen eenvoudige bouwkundige aanpassingen de brandveiligheid significant verhogen.
  • Zorg ervoor dat u een algemeen beeld heeft van de brandveiligheid in alle gebouwen. Hiermee kunt u per gebouw beter prioriteiten bepalen.

  Samenvattend

  Het is duidelijk dat op het gebied van brandveiligheid er nog grote stappen te maken zijn die én Brandveiligheid verhogen én Kosten besparen. Daarbij kan ik u 6 tips meegeven:Checklist Brandveiligheid

  1. Stel een Beleid op voor nieuwbouw en gebruik
  2. Coördineer Brandveiligheid Bouwkundig, Installatietechnisch, Organisatorisch (BIO) 
  3. Besteed veel aandacht aan het vergunningstraject
  4. Zorg ervoor dat u een beeld heeft van het brandveiligheidsniveau van alle gebouwen.
  5. Borg de kwaliteit, voer regelmatig controles uit
  6. Neem uw verantwoordelijkheid

  Wilt u meer weten over dit interessante onderwerp dan verwijs ik u graag naar onze 1-daagse cursus die geheel gewijd is aan dit onderwerp. Daarnaast kunt u bij vragen altijd contact met ons opnemen: 088 0088383, roos@obex.nl.

  Wij hebben ook een filmpje over dit onderwerp.

  29-05-2013 Edwin van Kleef Categorie: BrandveiligheidVerhogen
  << Naar overzicht 3 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.

  Barneyxcq

  2/17/2018 1:37:02 PM

  Deze reactie moet nog worden beoordeeld

  GoldenTabs

  1/6/2018 1:37:16 AM

  Deze reactie moet nog worden beoordeeld

  Barnypok

  7/7/2017 12:23:23 PM

  Deze reactie moet nog worden beoordeeld