Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Blog: Bouwrecht en Brandveiligheid

  Het werkgebied brandveiligheid kent vele raakvlakken met het bouwrecht, zowel vanuit een publiekrechtelijke als vanuit een privaatrechtelijke kant. Belangrijk hierbij is de vergunningsverlening en de handhaving. Hierin verduidelijkt Obex graag een en ander voor u in onderstaande blog.

  Omgevingsvergunning

  De Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) regelt de omgevingsvergunning. De activiteit bouwen (de voormalige bouwvergunning) en de activiteit brandveilig gebruik (de voormalige gebruiksvergunning) regelen hierbij grotendeels de publiekrechtelijke bouwkundige en installatietechnische verplichtingen. Zo moet bij de aanvraag van een omgevingsvergunning activiteit bouwen onder andere de brandcompartimentering worden aangegeven.

  Vanuit de Wabo is sprake van één bevoegd gezag per project, die verantwoordelijk is voor de verlening van de vergunning(en) en de handhaving hierop. Hoofdregel vanuit de Wabo is dat burgemeester en wethouders van de gemeente waar het project zal worden uitgevoerd, het bevoegd gezag betreft.

  Bij de omgevingsvergunningen zoals hierboven benoemd wordt door het bevoegd gezag gecontroleerd of er wordt voldaan aan de publiekrechtelijke voorschriften, zoals deze worden gesteld vanuit de Woningwet, het Bouwbesluit 2012 en de bouwverordening (van de desbetreffende gemeente).

  Niveau van (brand)veiligheid vanuit de omgevingsvergunning leidend bij nieuwbouw?

  Belangrijk is dat de Woningwet de voorschriften vanuit het Bouwbesluit 2012 van rechtstreekse toepassing verklaart. Middels artikel 1b Woningwet hebben deze voorschriften een bindende werking.

  Wat nu als dat een gebouw nieuw wordt gebouwd en dat de verleende omgevingsvergunning in strijd is met de nieuwbouwvoorschriften, zoals deze zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012 (bijvoorbeeld het overschrijden van een wettelijk verplichte grenswaarde)?

  In theorie kan dit niet voorkomen, een omgevingsvergunningsaanvraag die niet voldoet aan het Bouwbesluit 2012, niveau nieuwbouw, moet worden geweigerd.  Echter geeft de praktijk een ander beeld. Fouten worden gemaakt, het is een illusie te denken dat te allen tijde foutloos gewerkt wordt.

  Belangrijk hierbij is dat hetgeen getoetst kan en moet worden bij een omgevingsvergunningsaanvraag na het verlenen van deze vergunning een rechtsgeldigheid heeft. Dit geldt niet voor details die niet worden getoetst bij de aanvraag, hierbij blijven de nieuwbouwvoorschriften van toepassing.

  Artikel 1b Woningwet heeft hiermee een aanvullende werking. Bij onderdelen die zijn vergund en middels de omgevingsvergunning zijn vastgelegd, prevaleert datgene wat in de vergunning is vastgelegd. Dit is hiermee niet het niveau nieuwbouw (dat vigerend was ten tijde van vergunningverlening). De vrijwarende werking wordt echter wel begrensd door het niveau bestaande bouw vanuit het Bouwbesluit 2012, wat geldt als absolute ondergrens. Aan dit niveau dient te allen tijde worden voldaan, ook als wel wordt voldaan aan de omgevingsvergunning en hiermee samenhangende voorwaarden.

  Verbouw

  Verbouw is ook ‘bouwen’ in het kader van de Wabo. Het Bouwbesluit 2012 bepaalt dat op een verbouwactiviteit (aangaande de bouwkundige voorschriften) in beginsel de eisen voor een ‘nieuw te bouwen bouwwerk’ van toepassing zijn, tenzij in de betreffende afdeling vanuit het Bouwbesluit anders is aangegeven.

  Belangrijk hierbij is het ‘rechtens verkregen niveau’. Dit rechtens verkregen niveau wordt (bij verbouw) aangewezen wanneer de eisen voor nieuwbouw of redelijkerwijs niet haalbaar zijn of zich niet goed zullen verhouden met de bestaande bouwkwaliteit van het te verbouwen bouwwerk. Voor deze gevallen wordt het rechtens verkregen niveau aangewezen (te kenmerken als het rechtmatig verkregen, actuele kwaliteitsniveau van een bouwwerk).

  Belangrijk hierbij is dat (ook bij verbouw) het niveau bestaande bouw te allen tijde de absolute ondergrens betreft, ook wanneer een in het verleden verleende bouwvergunning anders heeft bepaald.

  Cursus Bouwrecht en Brandveiligheid

  Obex heeft een praktijkgerichte cursus ontwikkeld, die u een breed, actueel en gedegen overzicht geeft van de huidige publiekrechtelijke en (deels) privaatrechtelijke voorschriften op gebied van brandveiligheid. U wilt als deskundige immers weten met welke wettelijke verplichtingen u te maken heeft en eventueel te maken krijgt. Op deze wijze kunt u ook uw opdrachtgever voorzien van een integraal advies. Bekijk voor een actueel cursusaanbod de speciale opleidingspagina.

  14-11-2017 Obex bv Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.