Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

  Bouwkundige Brandveiligheid

  Vanuit de Woningwet 2016 wordt het Bouwbesluit 2012 aangestuurd als uitvoeringsbesluit (Algemene Maatregel van Bestuur). Dit betreft het leidende document als het gaat om het bouwkundig ontwerpen van gebouwen/bouwwerken en de hierbij horende uiteenzetting van bouwkundige, brandwerende voorzieningen. In onderstaand artikel lichten wij dit verder toe.

  Bouwbesluit 2012

  Leidend bij het vaststellen van de benodigde, bouwkundige verplichtingen vanuit het Bouwbesluit is de gebruiksfunctie. Op basis van de gebruiksfunctie (die door de eigenaar/gebruiker wordt vastgesteld, niet door het bevoegd gezag) wordt het eisenpakket vastgesteld. Het Bouwbesluit kent 12 hoofdgebruiksfuncties, waarbij meerdere van deze gebruiksfuncties zijn onderverdeeld in subgebruiksfuncties.

  Kenmerkend aan het Bouwbesluit 2012 is dat elke afdeling start met een functionele eis (het doel wat de betrokken afdeling nastreeft), welke wordt opgevolgd door prestatie-eisen. Wanneer wordt voldaan aan de in die afdeling voorgeschreven prestatie-eisen, wordt in beginsel voldaan aan de functionele eis.

  Er zijn diverse voorbeelden dat, bijvoorbeeld vanuit een gebruiksvriendelijk oogpunt, het niet gewenst is om te voldoen aan de prestatie-eisen. Om ook in deze situaties te voorzien, kan op basis van gelijkwaardigheid worden voldaan aan de functionele eis. Een voorgedragen gelijkwaardige oplossing (welke de aanvrager moet verzorgen) moet hierbij altijd worden gehonoreerd door het bevoegd gezag (veelal de betrokken gemeente), alvorens tot uitvoering kan worden overgegaan.

  Van belang is het niveau van veiligheid dat gevolgd moet worden. Het Bouwbesluit kent feitelijk 4 niveaus:

  • Niveau nieuwbouw
  • Niveau bestaande bouw
  • Niveau verbouw
  • Niveau tijdelijke bouw

  Op voorhand moet worden bepaald welk niveau aangehouden moet worden. Met name bij een verbouwactiviteit wordt hierbij verwezen naar het ‘Rechtens Verkregen Niveau’. Feitelijk wordt hiermee bedoeld: het rechtmatig verkregen, actuele kwaliteitsniveau van (brand)veiligheid. Een verbouwactiviteit mag in beginsel geen afbreuk doen aan het reeds aanwezige niveau van veiligheid.

  Brandcompartimentering

  Het Bouwbesluit is een effect-reducerend document. Het aantal voorschriften om de kans op het ontstaan van brand te beperken zijn gering. Geconcludeerd kan worden dat in een brandcompartiment een brand kan ontstaan, waarbij brandcompartimentering is gericht op brandbeheersing.

  Eisen inzake brandcompartimentering zijn opgenomen in afdeling 2.10 van het Bouwbesluit 2012. Hierin worden de publiekrechtelijke verplichtingen benoemd aangaande de ligging, de omvang en de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (benoemd als WBDBO) van brandcompartimenten.

  Aanvullend zijn in afdeling 2.11 voorschriften opgenomen met betrekking tot een verdere beperking van brand en de beperking van verspreiding van rook. Dit betreffen voorschriften met betrekking tot subbrandcompartimentering en beschermde subbrandcompartimentering. De subbrandcompartimenten dienen te zorgen voor een correcte vluchtveiligheid, beschermde subbrandcompartimenten zijn gericht op het bieden van een extra mate van veiligheid in gebouwen waar de doelgroep slaapt of bed gebonden is.

  Normen

  Vanuit de voorschriften die staan in het Bouwbesluit worden normen aangestuurd. Deze aangestuurde normen moeten hierdoor verplicht worden gevolgd. Een norm is feitelijk een document waarin afspraken tussen verschillende (markt)partijen, commissies, brandweer etc. zijn benoemd en zijn uitgeschreven. Deze normen worden hierbij opgesteld op een vrijwillige basis. Na het vaststellen van de norm wordt deze gepubliceerd door de NEN te Delft.

  Om onder andere het vrije handelsverkeer te bevorderen wordt normalisatie ook Europees en Wereldniveau nagestreefd. Wereldwijde normen worden gepubliceerd door ISO (International Standarisation Organisation), Europese normen door de CEN (Comité Européen de Normalisation). Ook vanuit het Bouwbesluit worden Europese normen direct aangestuurd, ook in het kader van bouwkundige brandveiligheid.

  WBDBO

  WBDBO (Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag) is de kortste tijd die een brand nodig heeft om zich uit te breiden van een ruimte naar een andere ruimte. Dit betreft hiermee een trajectbepaling (zie in de onderstaande afbeelding de manieren waarop brandoverslag kan plaatsvinden). Het Bouwbesluit beschrijft deze WBDBO-eisen tussen compartimenten, waarbij deze WBDBO moet worden vastgesteld conform NEN 6068.

  A = straling – B = vlammen – C = vliegvuur

   

  Brandwerendheid

  De term brandwerendheid is direct verbonden aan het begrip WBDBO. Brandwerendheid is de eigenschap van een bouwproduct of een bouwdeel.

  NEN 6068 verwijst door naar NEN 6069. Dit betreft de Nederlandse experimentele beproevings- en klasseringsnorm inzake brandwerendheid. Conform de norm moet altijd overeenkomstig de standaardbrandkromme worden getest, zoals hieronder weergegeven (verloop van temperatuur ten opzichte van tijd). Aan de hand van een experimentele test kan worden bepaald of een product of deel bijvoorbeeld 30 of 60 minuten brandwerend is.

  Bij onderdelen die op dit moment worden beproefd (met een verplichte CE-markering) is Europese normering leidend (klassering conform NEN 13501-2, -3 en -4), bij bestaande brandwerende bouwdelen en -producten is het wellicht mogelijk om de Nationale klasseringsmethode aan te houden. De Europese normen kennen op sommige plaatsen duidelijke afwijkingen in beoordelingscriteria en beproevingscondities ten opzichte van NEN 6069:1991 (de Nationale klasseringsmethode).

  Vanuit de NEN 6069 zijn ook Europese beproevingsnormen vastgesteld. Voor het beproeven van CE-gemarkeerde, brandwerende afdichtingssystemen voor doorvoeren moet de NEN-EN 1366-3 worden opgevolgd, voor het beproeven van CE-gemarkeerde brandwerende deuren en luiken de NEN-EN 1634.  

  Door bepaalde bouwdelen en/of bouwproducten conform NEN 6069 brandwerend uit te voeren, kan worden voldaan aan de benoemde WBDBO conform NEN 6068.

  Wanneer is een bouwdeel of bouwproduct brandwerend?

  De hoofdcriteria vanuit de NEN 6069 en vanuit de NEN-EN 13501 zijn onderstaand beschreven. Op basis van deze criteria wordt een bouwdeel of -product geclassificeerd.

  • E (vlamdichtheid)
  • W (warmtestraling)
  • I (thermische isolatie betrokken op oppervlaktemperatuur)
  • R (bezwijken)

  Vanuit de normen is bepaald wanneer aan deze criteria wordt voldaan.

  Het kiezen van de juiste classificatie van bouwproducten en -delen is hiermee niet alleen een verplichting, maar ook is het zeer wenselijk om bouwfouten te voorkomen en in de gebruiksfase van het bouwwerk herstelwerkzaamheden te moeten uitvoeren.

  Voorbeelden van aan een bouwproduct of aan bouwdelen gerelateerde classificaties zijn:

  • De brandwerende afdichtingen van doorvoeringen moeten altijd voldoen aan EI
  • Brandwerende deuren dienen normaliter te voldoen aan EW
  • Afschottingen (brandscheidingen boven de systeemplafonds) moeten altijd voldoen aan EI
  • Voor daken is een klassering warmtestraling niet mogelijk, daarom moeten brandwerende daken voldoen aan RE

  Specialist Bouwkundige Brandveiligheid

  Door Obex Opleidingen is een praktijkgerichte opleiding ontwikkeld, die u een breed, volledig overzicht geeft van de huidige wet- en regelgeving rondom bouwkundige brandveiligheid. U wilt als specialist immers weten wat de (publiek)rechtelijke verplichtingen zijn, weten wanneer een bouwproduct of onderdeel voldoet en welke beoordelingsrichtlijnen u hierbij kunt (laten) toepassen. Op deze manier kunt u in de praktijk gedegen, kostenefficiënte en pragmatische oplossingen voorschrijven of (laten) uitvoeren.

  Onderstaand is puntsgewijs benoemd welke aspecten in deze opleiding expliciet worden uitgelicht:

  • Wet- en regelgeving aangaande bouwkundige brandveiligheid;
  • Beoordelen bijdrage aan brand (conform NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009);
  • Beoordelen WBDBO (conform NEN 6068:2008+C1:2011);
  • Beoordelen brandwerendheid (conform NEN 6069:2011);
  • Afwerken van brandscheidingen;
  • Beoordelen van doorvoeringen in brandscheidingen;
  • Beoordelen van deuren in brandscheidingen;
  • Beoordelen van beglazing in brandscheidingen;
  • Beoordelen van brandwerende puien;
  • Beoordelen van onbeproefde constructies;
  • Bepalen van de stabiliteit van brandwerende draagconstructies.
    

  Bij vragen kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen: 088-0088383, info@obex.nl .

  14-11-2016 Bart Lohuis Categorie: Nieuws
  << Naar overzicht 0 reacties Bookmark and Share

  Plaats een reactie

  Wordt niet getoond.