Samen Sterk in Integrale (Brand)Veiligheid

Uw Kennisleverancier in (Brand)Veiligheid

 • Banner

Adviesbureau op gebied van brandveiligheid en brandmeldinstallaties

De kennis van Obex is groot. Al meer dan tien jaar specialiseert Obex zich in brandveiligheid. Naast het opleiden van deskundigen in brandveiligheid verzorgt Obex ook verschillende adviserende diensten. Tevens is het gespecialiseerd in het schrijven van een Programma van Eisen (pve) voor een brandmeldinstallatie. Alle adviserende diensten die Obex aanbiedt staan hieronder benoemd. Klik op een header voor meer informatie.

Bedrijfscontinuïteit- en Crisismanagement

Een calamiteit zoals een brand, een geweldsincident, een ICT storing of een uitgelekt schandaal kan al snel uitgroeien tot een crisis. Na het oplossen van de calamiteit, bijvoorbeeld als de brand is geblust, gaat de crisis door. Een crisis kan ook heel geleidelijk ontstaan door veranderende marktomstandigheden. Een crisis is een situatie waarin vitale belangen van een bedrijf, school of zorginstelling bedreigd worden. Soms zodanig dat het voorbestaan in gevaar komt.

Een bedrijfscontinuïteitsplan is er op gericht om een crisissituatie te voorkomen door het nemen van preventieve maatregelen, maar het bevat ook maatregelen om een crisissituatie te beheersen als ondanks preventieve maatregelen een crisis toch toeslaat. Met als doel: De schadelijke effecten er van te beperken. Deze maatregelen kun je ook wel crisismanagement noemen. Crisismanagement is nodig omdat bij een crisis andere managementactiviteiten nodig zijn dan in een normale bedrijfsvoering. Waar in een normale bedrijfsvoering meer tijd en minder druk aanwezig is, moet bij een crisis snel en onder druk over bepaalde onderwerpen worden beslist.

In een bedrijfscontinuïteitsplan wordt vastgesteld wat de vitale belangen van het bedrijf of instelling zijn en worden de risico’s in kaart gebracht die tot een crisis kunnen leiden. Deze risico’s worden geanalyseerd en geëvalueerd om onderscheid te kunnen maken tussen aanvaardbare en onaanvaardbare risico’s op grond van de financiële risicotolerantie van het bedrijf. Voor de onaanvaardbare risico’s worden maatregelen getroffen. Dit om de kans te verkleinen dat  ze zich voordoen, maar ook moeten er maatregelen getroffen worden om de gevolgen te beperken als het desondanks toch gebeurt.

Daarnaast wordt er een crisisteam op basis van competenties gevormd. Dit crisisteam kan als een soort noodorganisatie geactiveerd worden bij het ontstaan van een crisis. Er wordt een specifiek crisis besluitvormingsproces voorbereid dat geschikt is om kritieke beslissingen te nemen onder stressvolle omstandigheden en tijdsdruk in onzekere situaties. Daarnaast moet het crisisteam voorbereid zijn op zowel externe als interne crisiscommunicatie. Het is immers essentieel dat er een adequate en juiste berichtgeving naar de media plaatsvindt en er een goede voorlichting voor het eigen personeel tot stand komt.

Voor sommige bedrijven kan het lonend zijn om crisismanagement van huis uit als “normale” bedrijfsvoering toe te passen. Dit geldt vooral voor bedrijven waar innovatie een absolute must is om te overleven. Waar vroeger vijfjarenplannen voldeden, is de planningshorizon nu vaak maar vijf maanden. Je zou kunnen stellen dat sommige bedrijven in een soort permanente crisis verkeren. De organisatie zoals wij die aanbevelen voor crisisomstandigheden en de daar bij behorende crisisbesluitvorming zijn zeer geschikt voor dit soort bedrijven.

Cursus en Adviesdiensten Crisismanagement

Naast de workshop Bedrijfscontinuïteit- en Crisismanagement, bieden wij ook de volgende diensten op dit gebied aan:

Diensten:

 1. Advies en assistentie bij het ontwerpen van een bedrijfscontinuïteitsplan en crisismanagement. Hierbij wordt samen met het management/directieteam onderzocht welke specifieke preventieve maatregelen nodig zijn om de kans op onaanvaardbare risico’s te verkleinen en welke repressieve maatregelen er voorbereid moeten worden voor het geval er toch een crisis ontstaat. De volgende onderwerpen komen aan de orde:
  1. Een analyse en evaluatie van de bedrijfsspecifieke risico’s
  2. Opstellen bedrijfscontinuïteitsplan met daarin o.a.
   • De crisisorganisatie: samenstelling crisisteam
   • De bedrijfsvoering tijdens een crisis, m.n. de besluitvorming
   • Plan voor de crisiscommunicatie
 2. Training besluitvorming tijdens crises. De bedrijfsvoering tijdens crises is anders dan normaal. Er moeten kritieke beslissingen worden genomen onder tijdsdruk en in een onzekere situatie. Door de tijdsdruk en mogelijke paniek ontstaat de kans dat verkeerde beslissingen genomen worden met grote gevolgen. Een goed voorbereid, gestructureerd besluitvormingsmodel kan helpen om optimale besluiten te nemen in crisissituaties.
 3. Training crisiscommunicatie. Een belangrijk bijverschijnsel van een crisis is reputatieschade. Reputatieschade kan zelfs de oorzaak zijn van de crisis. Met een goed voorbereid crisiscommunicatieplan kan deze schade beperkt blijven. Door de groeiende invloed van de sociale media is de communicatiewereld sterk veranderd. Maar ook de interne communicatie is belangrijk. Uw medewerkers stellen het op prijs om tijdig door u geïnformeerd te worden en mogelijk een bijdrage te kunnen leveren in het overwinnen van de crisis.
 4. Advies en Assistentie om een crisis te overleven. Als uw bedrijf onverwacht in een crisissituatie geraakt, kunt u gebruik maken van onze expertise.

 

Mogelijkheid voor subsidie

Bent u een werkzaam bij een zorginstelling die werk wil maken van opleiding, trainen en oefenen? Dan kunt u een aanvraag voor een OTO-subsidie doen. Een OTO-subsidie biedt u volop mogelijkheden om de expertise ten aanzien van opgeschaalde zorg binnen uw organisatie te vergroten. Indien uw zorginstelling gebruik wil maken van een OTO-subsidie dan moet de vastgestelde procedure voor deze aanvraag worden gevolgd. 

Na goedkeuring van uw aanvraag en de toewijzing van OTO-middelen voor concrete projecten, is uw zorginstelling zelf verantwoordelijk voor de besteding hiervan. De zorginstelling moeten hiervoor verantwoording afleggen in het jaardocument maatschappelijke verantwoording conform de beleidsregels WTZi. Meer informatie over deze subsidieregeling kunt u vinden op de site van OTO Limburg. 

Brandveiligheidsmanagement

Brandveiligheid is een complex onderwerp waarbij allerlei multidisciplinaire maatregelen, mensen, wetgeving en financiële middelen een rol spelen. Het is daarom voor veel organisaties lastig om brandveiligheid onder controle te krijgen. En dat ondanks de inzet van allerlei mensen binnen en buiten de organisatie. Uit ervaring blijkt dat bij veel organisaties brandveiligheid ‘zweeft’ tussen verschillende afdelingen en verantwoordelijke personen en dat de coördinatie en visie hiervoor ontbreekt. Het resultaat is dat het verwachte brandveiligheidsniveau niet wordt behaald en dat de kosteneffectiviteit laag is. Brafon Brandveiligheidsmangement, de holding waaronder Obex valt, is erin gespecialiseerd om u te helpen met het opzetten van brandveiligheidsmangagement.

'Gestructureerd en kosteneffectief uw brandveiligheid opzetten’

Brafon Brandveiligheidsmanagement kan u ondersteunen om het verwachte brandveiligheidsniveau wél te behalen en ervoor zorgen dat de kosteneffectiviteit stijgt. Brandveiligheid is in de visie van Brafon alleen goed in te richten wanneer dit vanuit een gestructureerd beleid wordt uitgevoerd. Het opzetten van een brandveiligheidsbeleid is afhankelijk van uw organisatie en uw wensen. Dit kan variëren van het opstellen van een beleidsplan tot en met het volledige facilitaire beheer van uw brandveiligheid. Brafon denkt actief met u mee hoe alles binnen uw organisatie kan worden geïntegreerd. Brandveiligheid is immers niet alleen een technische uitdaging, maar door onder andere de multidisciplinaire complexiteit van mensen, middelen en wetgeving, vooral een bedrijfskundige uitdaging.

Kosteneffectief brandveiligheid borgen

Over het algemeen wordt er veel geld en tijd aan brandveiligheid besteed. In veel situaties is het brandveiligheidsniveau te laag en voldoet het niet aan de wettelijke eisen. Daarnaast zijn veel gebouwen in de loop der tijd voorzien van allerlei bovenwettelijke maatregelen die niets toevoegen. Deze maatregelen vormen uiteindelijke een flinke kostenpost, zoals het onderhoud, reparatie en/of vervanging van brandveiligheidsinstallaties. Deze onnodige kosten zijn vaak ontstaan doordat er fouten zijn gemaakt bij de vergunningsaanvraag. Denk hierbij aan fouten op gebied van verkeerde gebruiksfuncties en/of fouten in de vergunningstekening. Daarnaast biedt de wetgeving alle ruimte om gelijkwaardige oplossingen aan te dragen die misschien wel financieel (en vanuit brandveiligheid gezien) betere oplossingen zijn dan, klakkeloos de regels te volgen die worden voorgeschreven vanuit het Bouwbesluit. In de visie van Brafon vraagt ieder gebouw om maatwerk.

Financiële voorspelbaarheid / zekerheid

Door het opzetten van een overzichtelijke brandveiligheidsstructuur krijgt u veel meer grip op uw financiële brandveiligheidsuitgaven. U bent in staat een financieel meerjarenplan op te stellen en u voorkomt daarmee allerlei onverwachte kosten.

Uw Brandveiligheidsmanager

Een belangrijk onderdeel in de managementaanpak van Brafon is het beschikbaar stellen van een brandveiligheidsmanager. De brandveiligheidsmanager is de spil in het gehele proces rondom brandveiligheid. De brandveiligheidsmanager zorgt ervoor dat alle mensen, middelen, financiën en belangen van verschillende partijen op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken. 

Samenwerken met uw brandveiligheid specialisten (samenstellen brandveiligheidsteam)

Veel organisaties beschikken over personeel dat allerlei specialistische taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben met betrekking tot de brandveiligheid binnen de organisatie. In de visie van Brafon spelen deze mensen een belangrijke rol in het structureel verbeteren van de brandveiligheid.  Zij kunnen een rol spelen binnen het brandveiligheidsteam. Dit team, dat wordt aangevoerd door de brandveiligheidsmanager, bestaat uit interne en eventueel externe mensen. Afhankelijk van de procesfase kan dit team variëren qua samenstelling.

Maatwerk (vanuit risicodenken de brandveiligheid inrichten)

Ieder gebouw is uniek door het verschil in organisatie, brandveiligheidsrisico’s, het gebruik en de gebouwindeling. De inhoud van het Bouwbesluit is hier niet op ingericht; Deze is namelijk geschreven op een aantal standaardgebruiksfuncties. Datzelfde Bouwbesluit geeft ook alle ruimte voor andere gelijkwaardige oplossingen. De overheid treedt steeds meer terug op het gebied van wetgeving en stimuleert dan ook om verder te denken dan de standaard Bouwbesluitregels. Die vrije ruimte vult Brafon graag op. Het is namelijk veel beter om vanuit specifieke risico’s de brandveiligheid te waarborgen, dan proberen deze binnen een algemeen kader in te vullen. In verschillende gevallen heeft dit al geleid tot significante kostenbesparingen waarbij het brandveiligheidsniveau tevens hoger kwam te liggen.

Bedrijfscontinuïteit door maatwerk

In de wet wordt voorgeschreven dat brandveiligheid menselijk letsel moet voorkomen of beperken. Schade en gevolgen voor uw bedrijfscontinuïteit worden echter niet genoemd in de wet. Dankzij de aanpak van Brafon Brandveiligheidsmanagement, die wordt afgestemd op uw specifieke risico’s, wordt er een positieve invloed op uw bedrijfscontinuïteit gecreëerd.

Uitvoeren van brandveiligheidsmaatregelen

Brafon Brandveiligheidsmanagement verzorgt ook de volledige uitvoering van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen. Dit kan op basis van de traditionele adviseursmethodiek (bestek, aanbesteden, begeleiding) of op basis van de Brafon methodiek. Bij deze aanpak is Brafon de hoofdaannemer. Samen met uw vaste partners, of met de partners van Brafon, gaat Brafon alles voor u uitvoeren. Ervaring leert dat er op deze wijze een veel beter resultaat kan worden behaald voor u. Zowel op financieel en brandtechnisch vlak als qua tijd.

Brandveiligheidsonderzoeken

Een brandveiligheidsonderzoek biedt u veel voordelen. Het geeft u namelijk antwoorden op vragen rondom de brandveiligheid van uw gebouwen. Onder ander de volgende vragen worden beantwoord:

 • Voldoet het gebouw aan de wettelijke eisen, en wat zijn eventuele afwijkingen?
 • Zijn de aanwezige vergunningen correct?
 • Zijn er bovenwettelijke maatregelen getroffen waarop bespaard kan worden?


Met dit brandveiligheidsonderzoek worden alle Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische brandveiligheidsmaatregelen gecontroleerd, zoals o.a.:

 • De brandmeld- en ontruimingsinstallatie
 • Noodverlichting en vluchtwegaanduiding
 • Blusmiddelen
 • Brand- en rookscheidingen
 • Vluchtwegen
 • Ontruimingsplan
 • BHV
   

Aan de hand van het brandveiligheidsonderzoek kan het nodig zijn om verschillende bouwkundige en installatietechnische aanpassingen aan uw gebouw te verrichten. Wij kunnen dit traject geheel voor u verzorgen. Dit kan op basis van aanbesteding, maar wij kunnen dit traject ook volledig in eigen beheer uitvoeren. Dit realiseren wij met een team van vaste partners.

NB: Beschikt u over meerdere tientallen gebouwen, dan adviseren wij om eerst te starten met een Vastgoedscan Brandveiligheid.

Brandveiligheidsinspecties

Als onderdeel van het brandveiligheidsmanagement en/of het facilitaire beheer voert Obex samen met zusterbedrijf Brafon brandveiligheidsinspecties uit. Een brandveiligheidsinspectie biedt u veel voordelen. Zo worden onder andere de volgende vragen beantwoord:

 • Zijn de huidige brandveiligheidsmaatregelen afgestemd op uw specifieke risico’s, organisatie, gebruik en indeling?
 • Voldoet het gebouw aan de wettelijke eisen, en wat zijn eventuele afwijkingen?
 • Zijn de aanwezige vergunningen correct?
 • Zijn er bovenwettelijke maatregelen getroffen waarop bespaard kan worden?

Verzorgen van de volledige uitvoering van brandveiligheidsmaatregelen

Aan de hand van het brandveiligheidsonderzoek kan het nodig zijn om verschillende bouwkundige en installatietechnische aanpassingen aan uw gebouw te verrichten. Wij kunnen dit traject geheel voor u verzorgen, zodat u zich nergens druk om hoeft te maken. Dit kan op basis van aanbesteding, maar wij kunnen dit traject ook volledig in eigen beheer uitvoeren. Wij gaan dan aan de slag met een team van vaste partners. Brafon, het zusterbedrijf van Obex, neemt graag alle taken op zich om u compleet te ontzorgen op het gebied van brandveiligheid.

Opstellen PvE Brandmeld- en Ontruimingsinstallatie

Het Programma van Eisen (PvE) is het document dat de onderlegger vormt voor het ontwerp, de aanleg, het certificeren en het beheer en onderhoud van o.a. een brandmeldinstallatie en een ontruimingsinstallatie. Het is van groot belang dat in het PvE de uitgangspunten eenduidig en uniform zijn uitgewerkt. Alle betrokken partijen zoals de eigenaar, gebruiker, brandweer, installateur, leverancier en het inspectiebureau hebben belang bij duidelijke en helder geformuleerde eisen en uitgangspunten.

Risico's van een foutief PvE

Fouten in het PvE kunnen grote gevolgen hebben voor de brandveiligheid en kunnen daarnaast tot allerlei extra kosten leiden tijdens, en na, de aanleg van de (brandveiligheids)installaties. Obex is zich bewust van deze verantwoordelijkheid. Daarnaast is Obex volledig onafhankelijk. Het gaat Obex alleen maar om de kwaliteit van het PvE. Ook stelt Obex PvE's (ook wel UPD genoemd) op voor sprinklerinstallaties.

Algemene opzet voor opstellen PvE

De algemene opzet voor het opstellen van het PvE ziet er als volgt uit:

 • Contact opnemen met de eisende partij(en) om de eisen van deze partij te inventariseren
 • Inventarisatie van alle informatie die benodigd is (vaak op locatie)  voor het uitwerken van het PvE zoals:
  • Soort bewaking
  • Sturingen*
   *Het aansturen van brandbeveiligingsinstallaties is een zeer relevant onderdeel van het PvE. Het omschrijven van de stuurzones en de bepaling wanneer een sturing moet plaatsvinden, verdient extra aandacht.
  • Plaats brandmeldcentrale / nevenpanelen
  • Prestatie-eisen
  • Omgevingsinvloeden
  • Brandweeringang(en)
 • Uitwerken van alle informatie in een concept PvE.
 • Dit concept PvE wordt aan u voorgelegd. Na uw goedkeuring en eventuele aanpassingen wordt het voorgelegd aan de eisende partij(en).
 • Alle opmerkingen van de eisende partij(en) worden verwerkt in het definitieve PvE, waarna deze ter ondertekening, door Obex aan de eisende partij(en) wordt aangeboden.
   

Uiteindelijk ontvangt u van ons het originele getekende exemplaar.

Wilt u meer  informatie over het opstellen van een PvE? Neem dan contact met ons op.

Opstellen UPD Sprinker- en Gasblusinstallaties

Wilt u over een sprinklerinstallatie en/of gasblusinstallatie beschikken? Dan is het vereist om een uitgangspuntendocument (UPD) voor deze installaties te laten opstellen. Sprinkler- en gasblusinstallaties worden ontworpen en geïnstalleerd op basis van het UPD. Tevens wordt het UPD door de inspectie-instelling getoetst, omdat het ook de basis is voor het installatie- en inspectiecertificaat voor uw installaties.

Fouten in een UPD kunnen grote gevolgen hebben voor de brandveiligheid binnen uw organisatie en kunnen daarnaast tot allerlei extra kosten leiden. Obex is zich van deze verantwoordelijkheid bewust. Omdat de medewerkers van Obex dagelijks in het werkveld actief zijn, hebben zij veel ervaring met het opstellen van een UPD, waarmee de kwaliteit gewaarborgd is voor u!

Het stappenplan

Obex kan u ondersteunen bij het opstellen van een UPD. Samen met u doorlopen wij de volgende stappen:

 • Contact opnemen met de eisende partij(en) om de eisen van deze partij te inventariseren
 • Inventarisatie van alle informatie die benodigd is (vaak op locatie)  voor het uitwerken van het UPD
 • Uitwerken van alle informatie in een concept UPD.
 • Voorleggen het UPD aan u. Na overleg en eventuele aanpassingen wordt het UPD aan de ‘eisende partijen’ voorgelegd.
 • Alle opmerkingen van de eisende partij(en) worden verwerkt in het definitieve UPD, waarna deze ter ondertekening, door Obex aan de eisende partij(en) wordt aangeboden.
 • Uiteindelijk ontvangt u van ons het originele getekende exemplaar.
   

Meer informatie? 

Wilt u meer  informatie over het opstellen van een PvE? Neem dan contact met ons op.

Opstellen BHV-plan

Het BHV-plan bevat alle informatie, maatregelen en voorzieningen om de gevolgen van ongevallen, calamiteiten en incidenten te minimaliseren en adequate spoedeisende hulp te kunnen verlenen. In het bedrijfshulpverleningsplan is dit uitgewerkt in van te voren opgestelde procedures.

Een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV) wordt door de wet (de ARBO-wet) geëist. Een BHV-plan is de blauwdruk voor het inrichten van een BHV-organisatie. En als u dat in combinatie doet met het opstellen van een ontruimingsplan is dat kostentechnisch zeer gunstig en efficient.

In het BHV-plan wordt de vertaalslag gemaakt van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) naar een adequate BHV-organisatie, om de restrisico’s die in de RI&E zijn vastgelegd te kunnen afdekken. Belangrijk hierbij is dat met name de samenhang  tussen de BIO (Bouwtechnische, Installatietechnische, Organisatorische) maatregelen wordt vastgelegd. De BIO maatregelen bepalen gezamenlijk het vereiste brandveiligheidsniveau. Ook moeten de beheersmaatregelen worden beschreven om de samenhang van deze BIO-maatregelen te borgen.

Samen met het ontruimingsplan heeft u hiermee een compleet overzicht op de BHV en ontruimingsorganisatie, heeft u uw BHV beleid geborgd en daarmee voldoet u aan alle in de wet gestelde eisen.

Wat bevat een BHV-plan?

 Een BHV-plan omvat de volgende punten:

 • Advies op de opzet van de BHV-organisatie
 • Hoe houdt u deze organisatie getraind
 • Welke calamiteiten kunnen op uw locatie(s) voorkomen en hoe moet men handelen?
 • Welke BHV-middelen zijn aanwezig en hoe worden deze onderhouden?
 • Wat zijn de bevoegdheden en wie draagt de eindverantwooordelijkheid?

Kostenefficient uw BHV-plan en ontruimingsplattegrond opstellen

Indien u het BHV-plan laat opstellen of controleren door Obex neemt u dan ook eens de ontruimingsplattegronden mee in deze controle. Indien deze werkzaamheden tegelijk kunnen worden uitgevoerd, is dat voor uw kostentechnisch zeer gunstig en efficient. Neem contact met Obex op om te kijken waar uw (financiële) voordelen en mogelijkheden liggen!

Opstellen ontruimingsplan en plattegrond

Gelijkwaardigheidsoplossingen en -berekeningen

Obex is u graag van dienst bij het verzorgen van gelijkwaardige oplossingen op het gebied van brandveiligheid. Hierbij speelt de integrale aanpak een belangrijke rol. Daarnaast kunnen wij ook op basis van het concept 'Beheersbaarheid van Brand' gelijkwaardigheidsberekeningen uitvoeren. Daaronder vallen ook vuurlastberekeningen. Hieronder staat een overzicht van de verschillende berekeningen die wij voor u kunnen uitvoeren:

 • Opvang- en doorstroomberekeningen
 • Ontvluchtingstijdenberekeningen
 • Brandoverslagberekeningen
 • Vuurlastberekeningen

Opstellen Ontruimingsberekeningen

Het is van belang dat er goed is nagedacht over ontruimen van gebouwen. Bijvoorbeeld over situaties waarin veel mensen tegelijkertijd uit een gebouw moeten ontvluchten of bij een grote buitenactiviteit. Het is belangrijk dat het ontruimingsplan goed is onderbouwd met ontruimingsberekeningen.

Allerlei factoren zoals het aantal mensen, het aantal en breedte van vluchtwegen en het aantal en breedte van uitgangen hebben invloed op de ontruimingstijd. Obex kan met behulp van onze kennis en ons simulatieprogramma u hierin adviseren. Daarbij kunnen wij dit ook voor u verwerken in een ontruimingsplan. Tevens kunnen wij eventuele ontruimingsoefeningen voor u verzorgen die aansluiten op de berekeningen / simulatie.

Fire Safety Engineering (FSE)

Ieder gebouw is uniek door o.a. het verschil in risico’s, organisatie, gebruik en gebouwindeling. De inhoud van het Bouwbesluit is hier niet op ingericht. Het Bouwbesluit is geschreven op een aantal standaard gebruiksfuncties. Hetzelfde Bouwbesluit geeft echter ook alle ruimte voor andere gelijkwaardige oplossingen. Vanuit de steeds meer terugtredende overheid wordt het ook sterk gestimuleerd om verder te denken dan de standaard bouwbesluitregels en vooral maatwerk te leveren. De essentie van Fire Safety Engineering (FSE) is om maatwerk te leveren op basis van een risicogerichte benadering, in plaats van een regelgerichte benadering. FSE wordt bijvoorbeeld veel toegepast in complexe industriële projecten. Maar ook bij gebouwen met veel menselijke risico’s (zorginstellingen) wordt FSE toegepast.

FSE vereist specialistische kennis van brand-, gebouw-, mens-, omgevings-, en interventiekenmerken. Obex beschikt vanzelfsprekend over deze kennis om vanuit de FSE methodiek brandveiligheid in te richten. Een deel van deze kennis over FSE deelt Obex graag met u. Bezoekt u daarvoor onze kennisbank

Obex beschikt over gecertificeerde consultants

Vier medewerkers van Obex hebben een certificaat FSE behaald!Medio september 2015 hebben medewerkers van Obex de cursus Fire Safety Engineering van het IFV gevolgd. Deze cursus hebben zij allemaal succesvol afgelegd. Obex beschikt zodoende over gecertificeerde consultants op het gebied van Fire Safety Engineering.

Cursus FSE in 1 dag / Risicogerichte brandpreventie

Obex biedt een unieke cursus aan voor mensen die meer willen weten over FSE en Risicogerichte brandpreventie. Deze cursus is voor iedereen interessant en leerzaam die binnen zijn of haar functie te maken heeft met brandveiligheid en hiermee samenhangende gelijkwaardigheidsoplossingen. Kijkt u voor meer informatie en mogelijkheden op deze webpagina 1-daagse cursus FSE.

BHV voor grote instellingen

Indien u over honderden tot duizenden BHV'ers beschikt binnen uw bedrijf, vraagt de organisatie en het beleid een andere aanpak dan organisaties met veel minder BHV'ers. De investeringen lopen dan op van tienduizenden euro's naar honderdduizenden euro’s per jaar. Daarnaast vraagt het veel meer organisatie. Het op de meest effectieve wijze financieel en technisch beheren van een BHV-organisatie verdient daarom ook alle aandacht. Tevens is de wetgeving flink aangescherpt wat betreft de omvang van uw ontruimingsorganisatie. Deze wetswijziging betekent voor u dat de overheid (o.a. brandweer) hierop meer gaat toetsen en zo nodig zware sancties hieraan verbindt.

Obex en Tesmo kunnen u hierbij volledig ontzorgen, eventueel met inzet van Brafon Brandveiligheidsmanagement. Samen met u wordt een plan uitgewerkt om met de laagste kosten het hoogste rendement te behalen. Daarbij kan zusterbedrijf Tesmo ook uw hele BHV-administratie en volledige planning uit handen nemen.

Maatwerk, risicogerichte aanpak en (beschikbare) financiële middelen zijn voor Tesmo de 3 pijlers voor het inrichten en onderhouden van uw BHV-organisatie. Daarbij altijd kijkend naar het integrale plaatje, d.w.z. alle bouwkundige, installatietechnische en organisatorische voorzieningen. Ook speelt nog het complexe proces van het uitnodigen, bewaken (etc..) van alle BHV'ers. Er zijn dus veel punten waar u en wij rekening mee moeten houden bij de inrichting van een BHV-organisatie.

Enkele voorbeelden:

Opstellen beleid/beoordelen beleid/aanpassen beleid

 • Wat zijn de risico’s van uw organisatie? Werkt u met fulltimers / parttimers?
 • Aantal BHV’ers binnen uw organisatie
 • Hoe moeten uw BHV'ers getraind worden?
 • Binnen welke tijd moeten de BHV'ers getraind zijn?
 • Welke middelen krijgt men om de taken uit te voeren?
 • Wat zijn de maatregelen in geval van niet opdagen?
 • Welke beleidsbepalers betrekt u hierbij om een goed voorbeeld te geven?


Wie beheert wat?

 • Wie is verantwoordelijk voor de BHV-administratie
 • Overzicht van gemaakte kosten
 • Kosten per BHV’er
 • Opleidingsschema
 • Dashboard met aantal opgeleide BHV’ers t.o.v aantal zoals gesteld in beleid.


Het administratieve proces

 • Hoe verloopt planning?
   -Intern, extern?
  - Wie nodigt de cursisten uit?
  - Wie is verantwoordelijk voor de planning?


Wie is er verantwoordelijk voor het aantal opgeleide BHV’ers? 
Ligt deze centraal of gedecentraliseerd? Bij decentralisatie:  Wij kunnen deze personen briefen en bewust laten worden van de verantwoordelijkheid

 • Opstellen werkgroep en begeleiden hiervan
 • Tesmo fungeert als tussenpersoon tussen beslissing nemers en beleidsbepalers
 • Opstellen overkoepelend BHV-plan
  • Wat zijn de stroomschema’s bij calamiteit
  • Hoe worden de middelen onderhouden?
  • Hoe worden de BHV’ers getraind en door wie? Eventueel als bijlage aangevuld met meerjarenplanning (inhoudelijke cursusonderwerpen)


Opstellen meerjarenplanning

 • Steekproeven onder BHV’ers
 • Overleg met BHV’ers (hebben zij genoeg zelfvertrouwen en waar liggen de behoeftes en uitdagingen)
 • Overleg met hoofd BHV’ers
 • Overleg beleidsbepalers
 • RI&E, Calamiteitenplan, Ontruimingsplan, BHV-plan
 • Voorstel voor inhoudelijke cursusplanning
 • Effectieve planning

 

Cursussen op gebied van BHV

Wilt u graag meer leren over Bedrijfshulpverlening? Obex en Tesmo kunnen u dit bieden. U kunt bijvoorbeeld een BHV-cursus volgen op uw eigen locatie. Bekijk daarom één van de volgende mogelijkheden:

 + BHV Basis E-learning bij u op locatie
 + BHV Herhaling bij u op locatie
 

GRATIS seminar: BHV financieel en organisatorisch managen

Brafon Brandveiligheidsmanagement verzorgt over dit onderwerp een zeer interessant seminar. Tijdens dit seminar, dat een ochtenddeel duurt, kunt u gratis én vrijblijvend kennis op doen hoe u uw organisatie op een financieel en organisatorische manier kunt inrichten. Klikt u hier om u vrijblijvend aan te melden. 

Ontruimingsoefeningen